EDUSKUNNAN VASTAUS 128/2009 vp

EV 128/2009 vp - HE 121/2009 vp

Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 121/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 15/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (919/2008) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakia sovelletaan siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn sekä sähköön, joka on käytetty 1 päivänä kesäkuuta 2009 tai sen jälkeen.

Tämän lain 4 §:n mukaista veronpalautusta maksetaan sille laskennalliselle osuudelle koko verovuoden 2009 aikana käytetyistä energiatuotteista, joka vastaa kesäkuun 1 päivän 2009 ja verovuoden 2009 päättymisen välisen ajanjakson osuutta koko verovuodesta 2009.

Yhteisö tai yhteisetuus ei ole kuitenkaan oikeutettu 4 §:n mukaiseen palautukseen verovuonna 2009 käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä, jos sen verovuosi on päättynyt 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän toukokuuta 2009 välisenä aikana. Yhteisön ja yhteisetuuden on jätettävä verovuotta 2009 koskeva hakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2009 käytettyyn kevyeen polttoöljyyn, raskaaseen polttoöljyyn ja sähköön sovelletaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia (603/2006) sellaisena kuin se oli maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (919/2008) tullessa voimaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (920/2008) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakia sovelletaan siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, joka on käytetty 1 päivänä kesäkuuta 2009 tai sen jälkeen.

Tämän lain mukaista veronpalautusta maksetaan sille laskennalliselle osuudelle koko vuoden 2009 aikana käytetystä kevyestä tai raskaasta polttoöljystä, joka vastaa kesäkuun 1 päivän 2009 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisen ajanjakson osuutta koko vuodesta 2009.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2009 käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn sovelletaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 10 a §:ää sellaisena kuin se on laissa 604/2006.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

​​​​