EDUSKUNNAN VASTAUS 13/2003 vp

EV 13/2003 vp - HE 13/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta (HE 13/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 1/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että viestintämarkkina- ja teleurakointimaksulla kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

viestintämarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 23 päivänä toukokuuta 2003 annettuun viestintämarkkinalakiin (393/2003) uusi 15 a—15 c ja 137 a § seuraavasti:

2 luku

Teletoiminnan harjoittaminen

15 a §

Viestintämarkkinamaksu

Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista teletoimintaa harjoittava teleyritys on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle vuotuisen viestintämarkkinamaksun. Viestintämarkkinamaksua ei peritä televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun televisio- tai radiotoiminnan liikevaihdosta. Viestintämarkkinamaksu vastaa niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat Viestintävirastolle tässä laissa säädettyjen, teleyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta 49 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä lukuun ottamatta.

Viestintämarkkinamaksu määritellään maksuyksiköiden lukumääränä maksuluokittain. Maksuyksikön suuruus on 350 euroa. Yritykset jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten huomioon ottamiseksi, jotka Viestintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksuluokan yritystä koskevien tehtävien hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. Maksuluokan määräytymisen perusteena olevasta liikevaihdosta säädetään tarkemmin 15 b §:ssä. Viestintämarkkinamaksu määräytyy seuraavasti:

Maksu-luokka Liikevaihto (milj. €) Yksiköiden määrä
1 alle 1 2
2 1 — alle 2 4
3 2 — alle 4 7
4 4 — alle 8 14
5 8 — alle 16 26
6 16 — alle 32 50
7 32 — alle 64 94
8 64 — alle 128 179
9 128 — alle 256 340
10 256 — alle 512 645
11 512 — alle 1024 1226
12 1024 tai yli 2330
15 b §

Maksuluokan määräytymisen perusteena oleva liikevaihto

Jos teleyritys kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:n mukaiseen konserniin, teleyrityksen maksun perusteena on yrityksen osuus samaan konserniin kuuluvien maksuvelvollisten teleyritysten Suomessa harjoittaman teletoiminnan yhteisestä liikevaihdosta vähennettynä yhtiöiden keskinäisellä tästä toiminnasta syntyneellä liikevaihdolla. Maksu määräytyy samoin myös niissä tapauksissa, joissa emoyhtiö ei ole suomalainen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, miten maksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot on ilmoitettava Viestintävirastolle.

15 c §

Viestintämarkkinamaksun määrääminen ja periminen

Viestintämarkkinamaksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto. Viestintäviraston maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 127 §:n 1 momentissa säädetään. Tarkempia säännöksiä maksun täytäntöönpanosta voidaan antaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Viestintämarkkinamaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

137 a §

Teleurakointimaksu

Teleurakoitsija on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle vuotuisen teleurakointimaksun. Teleurakointimaksu vastaa niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat Viestintävirastolle tässä laissa säädettyjen teleurakoitsijoita koskevien tehtävien hoitamisesta. Maksun suuruus on 230 euroa.

Tarkempia säännöksiä teleurakointimaksun täytäntöönpanosta voidaan antaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Maksun määräämisestä ja perimisestä on lisäksi voimassa, mitä 15 c §:ssä säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

Tämän lain 15 a §:ssä tarkoitettua viestintämarkkinamaksua ja 137 a §:ssä tarkoitettua teleurakointimaksua ryhdytään perimään 1 päivästä tammikuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2003

​​​​