EDUSKUNNAN VASTAUS 13/2008 vp

EV 13/2008 vp - HE 7/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta (HE 7/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 4/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1223/2002, seuraavasti:

32 §

Asuntoja, yleisiä alueita ja laitoksia koskevat tarkemmat säännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) 28 §:ssä tarkoitettujen alueiden ja laitosten terveydellisistä arviointiperusteista;

2) 29 §:ssä tarkoitettujen yleisen uimalan, uimahallin, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus-, hieronta- tai muun vastaavan yleisen altaan veden terveydellisistä laatuvaatimuksista, säännöllisestä valvonnasta ja tiedottamisesta; sekä

3) yleisen uimarannan uimaveden terveydellisistä ja muista laatuvaatimuksista, laadun valvonnasta ja hallinnasta sekä uimaveden laadusta tiedottamisesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2008

​​​​