EDUSKUNNAN VASTAUS 131/2013 vp

EV 131/2013 vp - HE 131/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 131/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 16/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain (738/2009) 6 §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen kesto ja eläkkeen lakkauttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos työkyvyttömyyseläke on ollut lepäävänä, sen on oltava maksussa vähintään kuukauden ennen kuin sen voi jättää uudelleen lepäämään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2013

​​​​