EDUSKUNNAN VASTAUS 133/2008 vp

EV 133/2008 vp - HE 130/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 130/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 23/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1226/2003, seuraavasti:

7 §

Lapsilisän määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos 6 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus nostaa lapsilisää useammasta kuin yhdestä lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta 110,50 euroa, kolmannesta lapsesta 141 euroa, neljännestä lapsesta 161,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182 euroa kalenterikuukaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2008

​​​​