EDUSKUNNAN VASTAUS 134/2001 vp

EV 134/2001 vp - HE 160/2001 vp

Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 160/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 8/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/1990) 17 §:n 1 ja 2 momentti, 19 a §, 22 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §,

sellaisina kuin ne ovat 17 §:n 1 ja 2 momentti laissa 638/2001, 19 a ja 32 § laissa 966/2000, 22 §:n 2 momentti laissa 332/1997, 28 §:n 1 momentti ja 29 § laissa 1479/1992 ja 30 §:n 1 momentti laissa 558/1998, seuraavasti:

17 §

Muut koulutusaikaiset etuudet

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutusaikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista (ylläpitokorvaus) 7 euroa päivältä.

Opiskelijalle, joka osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen, maksetaan ylläpitokorvaus korotettuna 14 euroksi päivältä. Korotettu ylläpitokorvaus maksetaan myös opiskelijalle:

1) joka osallistuu työssäkäyntialueellaan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen;

2) jolle koulutukseen osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia; ja

3) joka esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 a §

Ylläpitokorvauksen saamisen rajoitukset

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea eikä työmarkkinatukea, ei makseta ylläpitokorvausta.

Koulutusaikaisilta lomajaksoilta ei makseta ylläpitokorvausta. Etuudet kuitenkin maksetaan siltä ajalta, kun opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työharjoittelussa, jollei 1 momentista muuta johdu.

22 §

Päätös

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ylläpitokorvausta koskevassa asiassa on annettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle seitsemän päivän kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta tiedon. Muussa tapauksessa ratkaisu jää pysyväksi.

28 §

Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä

Perustukea ja ylläpitokorvausta ei saa ulosmitata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Etuuden veronalaisuus

Ylläpitokorvaus ja 27 §:n mukaiset etuudet eivät ole veronalaista tuloa.

30 §

Opintososiaalisten etuuksien rahoitus

Ansiotuen rahoituksesta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998). Perustuki ja sen lapsikorotukset, perusturvaa vastaava valtionosuus ansiotuista ja ylläpitokorvaukset maksetaan valtion varoista talousarviossa asianomaisen ministeriön hallinnonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon edellä mainitun lain 23 §:n mukainen perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Työttömyysturvalain soveltaminen

Jollei tässä laissa toisin säädetä, koulutustukeen ja ylläpitokorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa sekä 32, 36 a, 39, 40 a, 40 b, 43, 43 a ja 46 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-asiasta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lakia sovelletaan ylläpitokorvauksiin, jotka kohdistuvat lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Perustuen tai työmarkkinatuen saajalle maksetaan kuitenkin 31 päivään maaliskuuta 2002 saakka 17 §:n 2 momentin mukainen korotettu ylläpitokorvaus tämän lain 17 §:n 1 momentin mukaisena ylläpitokorvauksena sekä majoituskorvauksena, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Majoituskorvauksen suuruus on kuitenkin 7 euroa päivältä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1705/1995, seuraavasti:

10 §

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työmarkkinatuen saajalle maksettavasta ylläpitokorvauksesta sekä majoittumiskustannusten korvaamisesta säädetään työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/1990).

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2001