EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2005 vp

EV 135/2005 vp - HE 133/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta (HE 133/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 20/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetun perhehoitajalain (312/1992) 2 § seuraavasti:

2 §

Hoitopalkkio

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkion määrä perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 234 euroa ja enintään:

1) 701 euroa silloin, kun perhehoitaja hoitaa perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti; tai

2) 351 euroa silloin, kun perhehoitaja ei hoida perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti.

Jos perhehoidossa oleva henkilö vaatii runsaasti hoitoa tai erityistä huomiota tai huolenpitoa, voidaan hoitopalkkion 1 momentissa tarkoitettuja enimmäismääriä korottaa enintään kaksinkertaisiksi perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa.

Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitoon sijoitettua omaa alle 18-vuotiasta lastaan hoitavalle henkilölle eikä henkilölle, joka on kieltäytynyt vastaanottamasta palkkiota. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi myös 1 momentissa säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Edellä 1 momentissa mainitut ja toimeksiantosopimuksessa sovitut hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Edellä 1 momentissa tarkoitetut, tarkistetut vähimmäis- ja enimmäismäärät pyöristetään lähinnä ylimpään euroon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

Tässä laissa mainitut hoitopalkkioiden määrät vastaavat työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentin mukaan vuodelle 2005 vahvistettua indeksilukua.

Hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan vuoden 2006 alusta työntekijäin eläkelain 7 b §:n nojalla kyseiselle vuodelle vahvistetulla palkkakertoimella.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2005