EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2013 vp

EV 135/2013 vp - HE 59/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta (HE 59/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 27/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupparekisterilain (129/1979) 1 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 232/1990,

muutetaan 3 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1122/1993, sekä

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:

Kaupparekisteri ja rekisteriviranomainen

1 a §

Jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Kaupparekisteristä voidaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä luovuttaa tietoja sähköisessä muodossa.

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta luovutetaan kaupparekisteristä kuitenkin vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteen sijasta luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta.

3 a §

Kaupparekisteriin merkittävistä luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja kotikunta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika. Ulkomailla asuvista luonnollisista henkilöistä kotikunnan sijasta rekisteriin merkitään kotiosoite.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Kaupparekisteri-ilmoitukseen, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä 1 a §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin, jos tietojen luovuttamista koskeva pyyntö tehdään tämän lain tultua voimaan ja luovutettavat tiedot ovat kaupparekisterissä sähköisessä muodossa.

Mitä 3 momentissa säädetään, sovelletaan myös Suomessa asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitetta koskevien tietojen luovuttamiseen.

_______________

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2013