EDUSKUNNAN VASTAUS 137/2002 vp

EV 137/2002 vp - HE 166/2002 vp

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta (HE 166/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 6/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

merityöaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 9 päivänä huhtikuuta 1976 annettuun merityöaikalakiin (296/1976) uusi 5 a § seuraavasti:

2 luku

Säännöllinen työaika ja työajan sijoittaminen

5 a §

Lyhennetty työaika

Jos työntekijä siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan työtä, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 200 .

_______________

Laki

työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 26 päivänä maaliskuuta 1982 annettuun lakiin (248/1982) uusi 6 a § seuraavasti:

6 a §

Lyhennetty työaika

Jos työntekijä siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan työtä, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 200 .

_______________

Laki

merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/1978) 32 b §:n otsikko, sellaisena kuin se on laissa 26/1999, ja

lisätään 32 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 26/1999, uusi 3—5 momentti seuraavasti:

32 b §

Hoitovapaa ja osittainen hoitovapaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään 12 kuukautta viimeksi kuluneen 24 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata sen kalenterivuoden loppuun, jona lapsi aloittaa peruskoulun. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat eivät saa pitää osittaista hoitovapaata samanaikaisesti. Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan toiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista.

Osittaisen hoitovapaan muuttamisesta on sovittava. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan noudattaen vähintään kuukauden ilmoitusaikaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2002

​​​​