EDUSKUNNAN VASTAUS 14/2014 vp

EV 14/2014 vp - HE 5/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2014 vp) .

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 4/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahankeräyslain (255/2006) 7 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 891/2013, seuraavasti:

7 §

Luvan saaja

Rahankeräyslupa voidaan antaa:

1) Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

​​​​