EDUSKUNNAN VASTAUS 141/2009 vp

EV 141/2009 vp - HE 145/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (HE 145/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 17/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Perustettava osakeyhtiö

Ilmailulaitoksen toiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin liittyvät palvelut, lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta.

Yhtiön tehtävänä on ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään.

Yhtiön julkisista palvelutehtävistä säädetään erikseen.

2 §

Luovutusvaltuutus

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Ilmailulaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle.

3 §

Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

4 §

Verotus

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta 2 §:ssä tarkoitetun luovutuksen yhteydessä.

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

5 §

Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa laina-, takaus-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Ilmailulaitos on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu Ilmailulaitoksen ottamista lainoista ja sitoumuksista jää voimaan.

6 §

Liikelaitoksen toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa

Ilmailulaitoksen osakeyhtiölle luovutettuun omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdistuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset ovat voimassa siten, että ne kohdistuvat Ilmailulaitosta koskevilta osin perustettavaan osakeyhtiöön ilman eri päätöstä.

Vireillä olevissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Ilmailulaitoksen sijaan ilman eri päätöstä.

7 §

Henkilöstön asema

Ilmailulaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Määräajaksi Ilmailulaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät tai otetaan osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi.

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin yhtiössä sovelletaan, mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan.

Osakeyhtiön palvelukseen otettavien Ilmailulaitoksen virkamiesten virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Viran lakatessa virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista.

8 §

Tilintarkastus ja tilinpäätös

Ilmailulaitoksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät.

9 §

Siirtymäsäännökset

Ilmailulaitoksen nimeämistä ilmaliikennepalveluiden tarjoajaksi koskevaa liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä sovelletaan sellaisenaan, kunnes toisin säädetään tai päätetään.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n ja Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n välisen virkaehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan perustettavassa osakeyhtiössä osapuolten välisenä työehtosopimuksena sopimuksessa sovitun voimassaolokauden loppuun.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä           kuuta 20  .

Tällä lailla kumotaan Ilmailulaitoksesta 29 päivänä joulukuuta 2005 annettu laki (1245/2005).

Tällä lailla kumotun Ilmailulaitoksesta annetun lain 4 §:n mukaisia tehtäviä, jotka koskevat ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa, sovelletaan sellaisinaan perustettavaan osakeyhtiöön siihen saakka, kunnes toisin säädetään tai päätetään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain voimaantuloa 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 §:ää.

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2009

​​​​