EDUSKUNNAN VASTAUS 142/2001 vp

EV 142/2001 vp - HE 133/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 133/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 12/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 928/2000, seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

​​​​