EDUSKUNNAN VASTAUS 149/2004 vp

EV 149/2004 vp - HE 185/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työsopimuslain muuttamisesta (HE 185/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 13/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työsopimuslain 6 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001) 6 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:

6 luku

Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä

1 a §

Eroamisikä

Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia työsuhteen määräaikaisesta jatkamisesta 1 luvun 3 §:n 2 momentin estämättä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004