EDUSKUNNAN VASTAUS 150/2001 vp

EV 150/2001 vp - HE 157/2001 vp

Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta (HE 157/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 32/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

yrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 3 § seuraavasti:

3 §

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, yrittäjä ei ole velvollinen ottamaan tämän lain mukaista vakuutusta, jos hänen eläketurvansa on sen määräinen, ettei hänelle enää kartu eläketurvaa yrittäjätoimintansa perusteella työntekijäin eläkelain 8 §:n yhteensovitussäännösten johdosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun eläketurvan määrä selvitetään yrittäjän hakemuksesta. Eläketurva arvioidaan hakemuksen tekohetken mukaisena. Arviota tehtäessä otetaan huomioon työntekijäin eläkelain 8 §:stä poiketen myös yrittäjän oikeus kyseisen pykälän 4 momentissa mainituissa laeissa, eläkesäännöissä tai eläkeohjesäännössä tarkoitettuun peruseläkettä parempaan eläkkeeseen taikka työntekijäin eläkelain 11 §:n, tämän lain 11 §:n tai maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 11 §:n, sellaisina kuin kaksi viimeksi mainittua lainkohtaa olivat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2000, mukaiseen vähimmäisehtoja parempaan eläketurvaan.

Eläketurvakeskus ratkaisee, onko yrittäjä 1 momentin mukaan velvollinen ottamaan tämän lain mukaisen vakuutuksen. Jos yrittäjällä on voimassa tämän lain mukainen vakuutus, päätöksen antaa kuitenkin vakuutuksen myöntänyt eläkelaitos. Eläkelaitoksen hyväksyessä hakemuksen yrittäjän vakuutus lakkautetaan hakemuksen tekohetkeen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta sovelletaan yrittäjien eläkelain 3 §:ää sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.

Jos yrittäjä on vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuna tämän lain voimaan tullessa tai hänelle myönnetään vapautus tämän lain voimaantulosäännöksen 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, vapautus jatkuu niin kauan kuin sen edellytykset ovat olemassa, jollei eläketurvakeskus tätä aikaisemmin hyväksy yrittäjää hänen hakemuksestaan eläketurvan piiriin.

Tällä lailla kumotaan yrittäjien eläkelain 3 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n soveltamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (494/1994). Päätöstä sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaantulon jälkeenkin yrittäjään, joka on vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuna tämän lain voimaan tullessa tai jonka vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista koskeva hakemus on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa.

_______________

Laki

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 1 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohta, 4 § ja 10 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 2 momentin 4 kohta laissa 1009/1987 ja 1 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 37/1987, 4 § osaksi laissa 747/1981 ja 10 §:n 5 momentti laissa 394/1995, ja

lisätään 1 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 830/1970 ja 976/1993 sekä mainituissa laeissa 37/1987 ja 1009/1987, uusi 6 kohta seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä perheyrityksen jäsenenä;

5) henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä ja jatkuvasti elää niissä tarkoitetun yrittäjän kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa; sekä

6) henkilöä, joka harjoittaa 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa osakeyhtiön lukuun edellyttäen, ettei häntä ole pidettävä työntekijäin eläkelain (395/1961) 2 §:n 7 momentin mukaisesti työsuhteessa olevana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, maatalousyrittäjä ei ole velvollinen ottamaan tämän lain mukaista vakuutusta, jos hänen eläketurvansa on sen määräinen, ettei hänelle enää kartu eläketurvaa maatalousyrittäjätoiminnan perusteella työntekijäin eläkelain 8 §:n yhteensovitussäännösten johdosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun eläketurvan määrä selvitetään maatalousyrittäjän hakemuksesta. Eläketurva arvioidaan hakemuksen tekohetken mukaisena. Arviota tehtäessä otetaan huomioon työntekijäin eläkelain 8 §:stä poiketen myös maatalousyrittäjän oikeus kyseisen pykälän 4 momentissa mainituissa laeissa, eläkesäännöissä tai eläkeohjesäännössä tarkoitettuun peruseläkettä parempaan eläkkeeseen taikka työntekijäin eläkelain 11 §:n, yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 §:n tai tämän lain 11 §:n, sellaisina kuin kaksi viimeksi mainittua lainkohtaa olivat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2000, mukaiseen vähimmäisehtoja parempaan eläketurvaan.

Jos maatalousyrittäjällä on voimassa tämän lain mukainen vakuutus, se lakkautetaan 1 momentissa säädetyn edellytyksen täyttyessä hakemuksen tekohetkeen.

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 §:n 2 momentin 1, 2 , 3 tai 6 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevän aviopuolisonsa ja perheyrityksen jäsenen sekä 1 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun henkilön tämän lain mukaisista vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan. Tässä tarkoitettua vastuuta toisen henkilön vakuutusmaksuista ei kuitenkaan ole sellaisella 1 §:n 2 momentin 1, 2, 3 tai 5 kohdassa tarkoitetulla maatalousyrittäjällä, joka ei harjoita maatalousyrittäjätoimintaa omistus- tai vuokraoikeuden perusteella hallitsemassaan yrityksessä. Jos tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, myös se vastaa tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lain 1 §:n 2 momentin 6 kohtaa sovelletaan lain voimaantulon jälkeen myös ennen lain voimaantuloa alkaneeseen osakeyhtiömuotoiseen maatalousyrittäjätoimintaan. Jos tällaista toimintaa harjoittava maatalousyrittäjä on jo vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain nojalla tämän lain voimaan tullessa, vakuutus jatkuu, jos vakuuttamisen edellytykset edelleen täyttyvät.

Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista koskevaan hakemukseen sovelletaan maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:ää sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.

Jos maatalousyrittäjä on vapautettu vakuuttamisvelvollisuudesta tämän lain voimaan tullessa tai hänelle myönnetään vapautus tämän lain voimaantulosäännöksen 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, vapautus jatkuu niin kauan kuin sen edellytykset ovat olemassa, jollei maatalousyrittäjien eläkelaitos tätä aikaisemmin hyväksy maatalousyrittäjää hänen hakemuksestaan eläketurvan piiriin.

Yrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta annetulla lailla ( / ) kumottua sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä yrittäjien eläkelain 3 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n soveltamisesta (494/1994) sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeenkin maatalousyrittäjään, joka on vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuna tämän lain voimaan tullessa tai jonka vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista koskeva hakemus on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa.

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:ssä mainittujen eräiden tehtävien siirtämisestä maatalousyrittäjien eläkelaitokselle 17 päivänä joulukuuta 1981 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1034/1981). Päätöstä sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaantulon jälkeenkin tapauksiin, joihin sovelletaan maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:ää sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.  

_______________

Laki

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 7 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 977/1993, seuraavasti:

7 §

Tämän lain mukaista korvausta suoritetaan, jos työvahinko on sattunut:

1) maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n 2 momentin 1—4 tai 6 kohdassa tarkoitetulle henkilölle sellaisena aikana, jolle hän on velvollinen ottamaan mainitun lain 1 §:n mukaisen vakuutuksen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Laki

työntekijäin eläkelain 19 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 19 d §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1482/1995, seuraavasti:

19 d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Etuuden korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 2,52 euroa, ei makseta. Edellä mainittua rahamäärää tarkistetaan vuosittain 9 §:n 2 momentin 1 virkkeessä säädetyn indeksiluvun mukaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän lain 19 d §:n 4 momentissa säädetty euromäärä vastaa vuodelle 1984 vahvistettua palkkaindeksilukua.

_______________

Laki

merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 63 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1745/1995, seuraavasti:

63 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Etuuden korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 2,52 euroa, ei makseta. Edellä mainittua rahamäärää tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin 1 virkkeessä säädetyn indeksiluvun mukaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän lain 63 a §:n 4 momentissa säädetty euromäärä vastaa vuodelle 1984 vahvistettua palkkaindeksilukua.

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2001