EDUSKUNNAN VASTAUS 151/2005 vp

EV 151/2005 vp - HE 153/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 153/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 18/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vientitakuista 23 päivänä toukokuuta 2001 annetun lain (422/2001) 6 §, 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 11 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Erityisriskinotto

Vientitakuu voidaan myöntää korkean riskin maahan valtioneuvoston erityisistä syistä antaman valtuuden nojalla silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin, viennin ja investoinnin rahoitukseen tai kohdemaahan liittyvä riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää, tai kun vientitakuu myönnetään riskiarvioinnin kannalta tavallisuudesta poikkeavilla ehdoilla, tai kun vientitakuukantaan muodostuu maa-, ostaja-, takaaja- tai toimialakohtainen riskikeskittymä.

10 §

Vastuurajat

Vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 7 900 miljoonaa euroa. Edellä 6 §:ssä tarkoitettujen vientitakuiden takuuvastuu saa kuitenkin olla enintään 1 000 miljoonaa euroa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen investointitakuiden takuuvastuu enintään 200 miljoonaa euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Vientitakuun myöntäminen ja hallinnointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhtiön on vientitakuiden käsittelyssä ja niitä hallinnoidessaan noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.

Yhtiön henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sen käsitellessä tässä laissa tarkoitettuja asioita.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005