EDUSKUNNAN VASTAUS 153/2001 vp

EV 153/2001 vp - HE 162/2001 vp

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin (HE 162/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 23/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 9 §:n 2 momentti seuraavasti:

9 §

Käyttösuunnitelma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollei 8 §:ssä tarkoitetuista talousarvion perusteluista muuta johdu, käyttösuunnitelmassa olevia rahamääriä voidaan ylittää käyttösuunnitelmakohtiin merkittyjen käyttötarkoitusten ja momentin määrärahan puitteissa siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (449/1988) 9 § seuraavasti:

9 §

Vähäisten lainasuoritusten periminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rahamäärästä, jota vähäisempi korko, viivästyskorko tai muu suoritus voidaan periä lainan seuraavana eräpäivänä tai jättää viimeisen lainaerän osalta erikseen perimättä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (682/1966) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 997/1991, seuraavasti:

1 §

Sen estämättä, mitä muualla säädetään tai mitä on sovittu, valtion tai sen hoidossa olevan rahaston varoista myönnetty laina taikka valtion tai rahaston muu saaminen on kokonaisuudessaan maksettava yhdellä kertaa lähinnä seuraavassa kannossa, jos maksamaton pääoma on enintään 336 euroa. Jos maksamaton pääoma on suurempi kuin 336 euroa, mutta enintään 672 euroa, se on maksettava kahdessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä suurina erinä ja, jos maksamaton pääoma on enintään 1 000 euroa, se on maksettava kolmessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä suurina erinä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa   voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/1977) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1308/1994, seuraavasti:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen suorittaa asiassa toimivaltainen ministeriö taikka virasto, laitos tai muu valtion viranomainen. Ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa viraston, laitoksen tai viranomaisen hyväksymään lainan korkotukilainaksi tai suorittamaan korkohyvityksen. Korkohyvityksen suorittaminen voidaan määrätä myös Valtiokonttorin tehtäväksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2001

​​​​