EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2002 vp

EV 158/2002 vp - HE 222/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta (HE 222/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 29/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §

Rahoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksen on 4 arkipäivää ennen 10 §:ssä tarkoitettua maksupäivää ilmoitettava valtiolle sinä kuukautena maksettavien lapsilisien määrä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002