EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2005 vp

EV 158/2005 vp - HE 172/2005 vp

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta (HE 172/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 30/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

tuloverolain 136 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 136 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 707/1997, ja

lisätään 136 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa sekä laeissa 1565/1995 ja 716/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

136 §

Verotuksen kattosääntö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain mukaan määrättäviä tuloveroja alennetaan, jos Suomessa asuva henkilö:

1) saa vieraasta valtiosta ansiotuloa, jota kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan verotetaan vain vieraassa valtiossa;

2) saa myös muuta veronalaista ansiotuloa; sekä

3) hänelle näistä tuloista Suomessa määrättävien tuloverojen ja ulkomailla 1 kohdassa mainitusta tulosta maksettavien tuloverojen yhteismäärä on korkeampi kuin siinä tapauksessa, että koko ansiotulo olisi sellaista tuloa, jota verotetaan vain tai voidaan verottaa Suomessa.

Tuloveroa määrätään 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa määrä, joka yhdessä ulkomaille mainitusta tulosta maksetun veron kanssa vastaa sitä tuloverojen määrää, joka verovelvollisen olisi ollut suoritettava, jos koko ansiotulo olisi ollut sellaista tuloa, josta verotetaan vain tai voidaan verottaa Suomessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä     kuuta 20   .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa.

_______________

Laki

perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 24 §,

sellaisena kuin se on laissa 507/1998, seuraavasti:

24 §

Jos 22 tai 23 §:n säännöksiä ei voida soveltaa, perintö- ja lahjaverotuksen toimittaa Uudenmaan verovirasto.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005