EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2001 vp

EV 160/2001 vp - HE 199/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 199/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 20/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/1969) 30 §:n 2 momentin 4 kohta ja 3 momentti sekä 31 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 3 momentti ja 31 §:n 1 momentti laissa 971/1982, seuraavasti:

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paitsi niitä rahastoja, jotka seurakunnalla erityisten säännösten tai määräysten mukaan muutoin on, tulee kussakin seurakunnassa olla seurakuntarahasto, jonka vuositulon muodostavat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) maksettava kirkollisvero, jonka suorittamiseen ottavat osaa kaikki seurakunnan alueen kunnissa verovuonna asuvat kirkkokuntaan kuuluvat henkilöt sekä kirkkokuntaan kuuluneiden henkilöiden kuolinpesät; yhteisöjen, yhtymien ja yhteisetuuksien verovelvollisuudesta ortodoksisille seurakunnille annetussa laissa (191/1935) mainitut yhteisöt ja yhteisetuudet maksavat veroa kirkkokunnan keskusrahastolle siten kuin siitä erikseen säädetään.

Seurakunnalla on oltava tuloveroprosentin vakaana pitämistä varten verontasausrahasto. Sen sääntöjen mukaisesti seurakunnanvaltuusto voi päättää verontasausrahaston varojen käyttämisestä sanottuun tarkoitukseen tai seurakuntarahaston vuositulon käyttämisestä verontasausrahaston kartuttamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Määrä, joka päätetään koottavaksi 30 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti verotuksella, on jaettava verovelvollisten kesken suoritettavaksi heidän kunnallisverotuksessa verotettavan tulonsa mukaan. Seurakunnanvaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä            kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2001