EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2006 vp

EV 160/2006 vp - HE 121/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 121/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 25/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (894/1986) 2 §:n 1 momentti, 4 § ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti laissa 1475/1994, 4 § laissa 924/2001 ja 7 §:n 1 momentti laissa 846/1996, seuraavasti:

2 §

Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin nimikkeisiin 2710 19 71—2710 99 00, 3403 19 10—3403 19 99 ja 3403 99 10—3403 99 90 kuuluvista voiteluöljyistä ja voiteluvalmisteista, sellaisina kuin nimikkeet ovat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Öljyjätemaksua on suoritettava 5,75 senttiä kilolta.

7 §

Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään öljyjätteiden keräilystä, kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuviin menoihin siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Osa kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastosta annetussa laissa (1406/2004) tarkoitetun öljysuojarahaston käyttöön öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista varten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2006

​​​​