EDUSKUNNAN VASTAUS 161/2010 vp

EV 161/2010 vp - HE 77/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta (HE 77/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 4/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt seuraavan lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin:

Laki

Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

lisätään Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 68/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

59 a §

Kansallisten kannanottojen valmistelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maakuntapäivät voi maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa antaa eduskunnalle perustellun lausuman siitä, onko esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi Euroopan unionin säädökseksi toissijaisuusperiaatteen mukainen. Maakuntapäivien kanta on saatettava Euroopan unionin toimielinten tietoon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

​​​​