EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp

EV 162/2013 vp - HE 110/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 110/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 26/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 a §:n 5 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 9 a §:n 5 momentti laissa 1399/2010 ja liite laissa 611/2012, ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1399/2010 ja 395/2013, uusi 13 a kohta ja 9 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1399/2010, uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi sekä lakiin uusi 14 a §, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 a) etanolidieselillä tuotetta, jonka etanolipitoisuus on 83—92 tilavuusprosenttia, syttyvyyttä parantavan lisäaineen pitoisuus 5—10 tilavuusprosenttia, tiheys 805—830 grammaa litralta 15 celsiusasteessa, rikkipitoisuus enintään 10 milligrammaa kilogrammaa kohden, vesipitoisuus 3—7 tilavuusprosenttia ja tehollinen lämpöarvo 24—27 megajoulea kilogrammaa kohden;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tulli vahvistaa tammi-kesäkuulta ja heinä-joulukuulta moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen. Palautuksen määräksi vahvistetaan mainittuna aikana verolliseen kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritettujen verojen keskiarvo litraa kohti kahden desimaalin tarkkuudella. Kuitenkin polttoaineesta, joka ei ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Jos palautettavan veron määrää ei voida vahvistaa tai selvittää 5 momentin mukaisesti, veronpalautuksen määrä on:

1) moottoribensiinistä, etanolista, moottoribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöljyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljyistä, kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu.

14 a §

Lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalennusta ei sovelleta yritykseen, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Liite

VEROTAULUKKO

Tuote

Tuoteryhmä

Energiasisältövero

Hiilidioksidi-vero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Moottoribensiini snt/l

10

50,36

16,25

0,68

67,29

Pienmoottoribensiini snt/l

11

30,36

16,25

0,68

47,29

Bioetanoli snt/l

20

33,05

10,67

0,68

44,40

Bioetanoli R snt/l

21

33,05

5,33

0,68

39,06

Bioetanoli T snt/l

22

33,05

0,00

0,68

33,73

MTBE snt/l

23

40,91

13,21

0,68

54,80

MTBE R snt/l

24

40,91

11,75

0,68

53,34

MTBE T snt/l

25

40,91

10,30

0,68

51,89

TAME snt/l

26

44,06

14,22

0,68

58,96

TAME R snt/l

27

44,06

12,94

0,68

57,68

TAME T snt/l

28

44,06

11,66

0,68

56,40

ETBE snt/l

29

42,49

13,72

0,68

56,89

ETBE R snt/l

30

42,49

11,18

0,68

54,35

ETBE T snt/l

31

42,49

8,64

0,68

51,81

TAEE snt/l

32

45,64

14,73

0,68

61,05

TAEE R snt/l

33

45,64

12,59

0,68

58,91

TAEE T snt/l

34

45,64

10,46

0,68

56,78

Biobensiini snt/l

38

50,36

16,25

0,68

67,29

Biobensiini R snt/l

39

50,36

8,13

0,68

59,17

Biobensiini T snt/l

40

50,36

0,00

0,68

51,04

Etanolidiesel snt/l

47

13,97

10,90

0,35

25,22

Etanolidiesel R snt/l

48

13,97

5,99

0,35

20,31

Etanolidiesel T snt/l

49

13,97

1,07

0,35

15,39

Dieselöljy snt/l

50

30,70

18,61

0,35

49,66

Dieselöljy para snt/l

51

24,00

17,58

0,35

41,93

Biodieselöljy snt/l

52

28,14

17,06

0,35

45,55

Biodieselöljy R snt/l

53

28,14

8,53

0,35

37,02

Biodieselöljy T snt/l

54

28,14

0,00

0,35

28,49

Biodieselöljy P snt/l

55

24,00

17,58

0,35

41,93

Biodieselöljy P R snt/l

56

24,00

8,79

0,35

33,14

Biodieselöljy P T snt/l

57

24,00

0,00

0,35

24,35

Kevyt polttoöljy snt/l

60

9,30

9,34

0,35

18,99

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l

61

6,65

9,34

0,35

16,34

Biopolttoöljy snt/l

62

6,65

9,34

0,35

16,34

Biopolttoöljy R snt/l

63

6,65

4,67

0,35

11,67

Biopolttoöljy T snt/l

64

6,65

0,00

0,35

7,00

Raskas polttoöljy snt/kg

71

7,59

11,34

0,28

19,21

Lentopetroli snt/l

81

54,76

17,99

0,35

73,10

Lentobensiini snt/l

91

49,88

16,10

0,68

66,66

Metanoli snt/l

100

25,18

8,13

0,68

33,99

Metanoli R snt/l

101

25,18

4,06

0,68

29,92

Metanoli T snt/l

102

25,18

0,00

0,68

25,86

_______________

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 2 kohdan b alakohta, 5 §:n 2 momentin 2 kohta, 6 §:n 2 momentti ja liitteen verotaulukko 2,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 kohdan b alakohta ja 5 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 1400/2010, 6 §:n 2 momentti laissa 1058/2006 sekä liitteen verotaulukko 2 laissa 612/2012, ja

lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) energiatuotteella:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) polttoturvetta, jolla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2703 kuuluvaa palaturvetta ja jyrsinpolttoturvetta, sekä turpeesta valmistettua turvepellettiä, turvebrikettiä ja muita kiinteitä turvetuotteita;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan se, joka tuottaa sähköä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) yli 50 kilovolttiampeerin mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin tehoisessa generaattorissa tai useiden yli 50 kilovolttiampeerin sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla mutta enintään 2000 kilovolttiampeerin nimellistehoisella kokonaisuudella eikä sähköä siirretä verkkoon;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, kulutukseen luovutettuna tai käytetyn sähkön määränä voidaan pitää sitä määrää, josta sähköverkonhaltija suoraan tai myyntiyhtiön kautta veloittaa sähkön käyttäjää siirron yhteydessä. Yhdelle tai useammalle verokaudelle kuuluva verotettavan sähkön määrä voidaan tällöin kohdistaa sille verokaudelle, jonka aikana sähkön käyttäjää veloitetaan toimitetusta tai toimitettavasta sähköstä. Jos sähkön veroa on tällöin muutettu, vero on suoritettava toimitusajankohtana voimassa olevan veron mukaisena. Sähköverkonhaltijalla ja sähköntuottajalla on oikeus vähentää veroilmoituksessaan aiheettomasti ilmoitettu ja maksettu sähkövero ja huoltovarmuusmaksu verokaudelta suoritettavasta sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Vähennys on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä verokautta seuraavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitettiin aiheettomasti. Vähennys voi olla enintään verokaudelta suoritettavan veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erinäiset säännökset

26 a §

Lain 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua veronalennusta ja 8 a §:ssä tarkoitettua veronpalautusta ei sovelleta yritykseen, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Liite

VEROTAULUKKO 2

Tuote

Tuoteryhmä

Energiavero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Sähkö snt/kWh

— veroluokka I

1

1,89

0,013

1,903

— veroluokka II

2

0,69

0,013

0,703

Mäntyöljy snt/kg

3

19,21

0

19,21

Polttoturve euroa/MWh

4

5,90*

0

5,90

*Polttoturpeen vero on 4,90 euroa/MWh 1.1.2014—31.12.2014.

_______________

Laki

maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 1 §:n 3 momentti ja 4 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa 1403/2010 ja 4 § laissa 1445/2011, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia ei sovelleta ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettyyn sähköön silloin, kun sähköstä maksetaan valmisteveroa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukon 2 veroluokan II mukaisesti.

4 §

Veronpalautuksen määrä

Hakijalle palautetaan valmisteveroa vero-vuoden aikana maataloudessa käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn ja biopolttoöljyn energiasisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994). Sähköstä palautetaan veroa 1,2 senttiä kilowattitunnilta. Palautusta maksetaan polttoöljyn tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, biopolttoöljyyn sekä sähköön, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2013

​​​​