EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2014 vp

EV 162/2014 vp - HE 123/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 123/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 21/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 ja 19 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 705/2012, seuraavasti:

14 §

Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000—40 000

100

8

40 000—60 000

1 700

11

60 000—200 000

3 900

14

200 000—1 000 000

23 500

17

1 000 000—

159 500

20

Perintöveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000—40 000

100

21

40 000—60 000

4 300

27

60 000—1 000 000

9 700

33

1 000 000—

319 900

36

19 a §

Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

4 000—17 000

100

8

17 000—50 000

1 140

11

50 000—200 000

4 770

14

200 000—1 000 000

25 770

17

1 000 000—

161 770

20

Lahjaveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

4 000—17 000

100

21

17 000—50 000

2 830

27

50 000—1 000 000

11 740

33

1 000 000—

325 240

36

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Jos perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään ennen lain voimaantuloa annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lahja, perintöverosta vähennettävä lahjavero lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 momentin veroasteikon mukaan, jos se on suurempi kuin aikaisemmin maksettu lahjavero.

Jos lain voimaantulon jälkeen saadusta lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava huomioon samalta antajalta vuosina 2012—2014 saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 momentin veroasteikon mukaan.

_______________

Laki

perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (705/2012) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Jos vuosien 2013 ja 2014 aikana kuolleen henkilön jälkeen perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään ennen lain voimaantuloa annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lahja, perintöverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroasteikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin aikaisemmin maksettu lahjavero.

Jos vuosien 2013 ja 2014 aikana saadusta lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava huomioon samalta antajalta vuosien 2010—2012 aikana saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroasteikkojen mukaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

​​​​