EDUSKUNNAN VASTAUS 163/2002 vp

EV 163/2002 vp - HE 212/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta (HE 212/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 13/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 50 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 435/1991, seuraavasti:

50 §

Liikenteen ohjauslaitteet

Liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muilla liikenteen ohjauslaitteilla osoitettavista käskyistä ja kielloista ja niiden muusta merkityksestä sekä eri kielten käyttämisestä liikennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjauslaitteissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tarpeelliset säännökset liikennemerkeistä ja muista liikenteen ohjauslaitteista sekä niiden käytöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäviksi valtioneuvoston asetuksesta tai liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita.

Tiehallinto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä            kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002

​​​​