EDUSKUNNAN VASTAUS 163/2014 vp

EV 163/2014 vp - HE 124/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 124/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 22/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ajoneuvoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 8 §:n 5 momentti, 14 §:n 3 momentti, 24 §, 36 §:n 2 momentti, 45 §, 56 §:n 3 momentti, 62 § ja liite,

sellaisina kuin niistä ovat 56 §:n 3 momentti laissa 595/2006, 62 § osaksi laissa 611/2005 ja liite laissa 1317/2011, seuraavasti:

8 §

Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 3 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa verovelvollisuuden päättymisen edellytyksenä on, että verovelvollisuuden päättymisen perusteesta on tehty ajoneuvolain nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus. Jos voidaan luotettavasti osoittaa, että verovelvollisuuden päättymisen peruste on syntynyt ilmoituksen tekoa aikaisemmasta ajankohdasta, verovelvollisuuden voidaan katsoa päättyneen tuona ajankohtana. Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, verovelvollisuus päättyy kuitenkin sinä päivänä, jona Liikenteen turvallisuusvirasto on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Verokauden alkaminen ja päättyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verokausi päättyy 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta päivästä alkavan 12 kuukauden ajanjakson viimeisenä päivänä tai:

1) päivänä, jona 8 §:ssä tarkoitettu verovelvollisuus päättyy;

2) seuraavan verokauden alkamista edeltävänä päivänä;

3) päivänä, jona rekisteriin ilmoitetaan ajoneuvon muutos verovapaaksi ajoneuvoksi; tai

4) päivänä, jona ajoneuvo muutoskatsastetaan tai muutos rekisteröidään verovapaaksi.

24 §

Ajoneuvoveron suorittaminen

Vero on maksettava rahalaitokseen tai maksuja vastaanottavaan toimipisteeseen sen mukaan kuin veronkantolaissa tai sen nojalla säädetään. Veron maksun yhteydessä on käytettävä sen verolipun viitenumeroa, jolle suoritus on tarkoitettu.

Jos vero on suoritettu käyttäen puutteellisia tai virheellisiä maksutietoja, suoritusta ei kohdisteta kyseisen veron maksuksi ilman erillistä pyyntöä.

Jos ajoneuvoveroa ei makseta 23 §:ssä säädetyssä määräajassa, verovelvolliselta peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekorko.

36 §

Menettely vapautusta haettaessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hakemuksesta on käytävä ilmi verovelvollisen sekä vammaisen henkilön nimi, osoite ja henkilötunnus sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja hakemuksen perustelut. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia vapautuksen perusteena olevat asiakirjat nähtävikseen hakemuskäsittelyn aikana tai vapautuksen myöntämisen jälkeen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

Veronkorotus

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt omistusoikeuden siirtymistä koskevan rekisteri-ilmoituksen eikä rekisteriin ole merkitty uutta omistajaa, veroa korotetaan seuraavasti:

1) jos verovelvollinen ei ensimmäisen verokauden maksuunpanon yhteydessä annetun kehotuksen jälkeen täytä ilmoitusvelvollisuuttaan, maksuunpannaan seuraavan verokauden vero enintään 50 prosentilla korotettuna;

2) jos verovelvollinen ei toisen verokauden maksuunpanon yhteydessä annetun kehotuksen jälkeen täytä edelleenkään ilmoitusvelvollisuuttaan, maksuunpannaan seuraavilta verokausilta vero enintään 100 prosentilla korotettuna.

Jos verovelvollinen on ilman pätevää syytä antanut asiakirjan tai muun tiedon puutteellisena, erehdyttävänä tai vääränä ja menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että verovelvolliselle olisi voinut jäädä veroa maksuunpanematta tai veroa olisi palautettu liikaa, maksuunpannaan veronkorotusta vähintään 100 euroa mutta enintään 2 000 euroa.

Jälkiverotuksena maksuunpantavaa veroa voidaan korottaa enintään kolminkertaiseksi, jos verovelvollisen menettelyä veron välttämiseksi voidaan pitää törkeänä.

Korotuksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon menettelyn moitittavuus, toistuvuus ja muut näihin rinnastettavat seikat.

56 §

Viranomaiset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veronkantoviranomainen voi tehdä sopimuksen veronkantoon liittyvän avustavan puhelinpalvelun siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Avustavalla puhelinpalvelulla tarkoitetaan tiedon välittämistä verovelvollisille ajoneuvoveroa koskevan lainsäädännön ja ohjeiden sisällöstä, ajoneuvojen verotusta koskevien tietojen antamista ajoneuvoliikennerekisteristä sekä verovelvollisten ilmoitusten vastaanottamista, tallentamista ja välittämistä edelleen veroviranomaisille. Avustavaa puhelinpalvelua hoitavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tätä tehtävää. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Avustavassa puhelinpalvelussa ei hoideta tehtäviä, joihin kuuluu verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttöä. Sopimus avustavasta puhelinpalvelusta ei vaikuta veronkantoviranomaiselle kuuluviin tehtäviin tai viranomaisen velvollisuuksiin.

62 §

Pienin perittävä, maksuunpantava ja palautettava määrä

Ajoneuvoveroa maksuunpannaan aina vähintään 10 euroa verokauden pituudesta riippumatta, lukuun ottamatta 20 §:n mukaista ajoneuvoveron lisämaksuunpanoa. Veroa palautetaan, jos palautettava määrä on viisi euroa tai sen yli. Alle viiden euron palautus voidaan siirtää seuraavan maksuunpanon hyvitykseksi.

Ajoneuvovero voidaan jättää perimättä vähäisen tahattoman maksuvirheen tai muun erityisen syyn johdosta.

Ajoneuvoveron maksuunpanoon, perintään ja palauttamiseen ei sovelleta veronkantolain 47 §:ää.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2015.

Liite

VEROTAULUKKO 1

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä

Veron määrä

g/km

senttiä/

päivä

euroa/

365 päivää

0

19,1 69,71

1

19,2 70,08

2

19,3 70,44

3

19,3 70,44

4

19,4 70,81

5

19,5 71,17

6

19,6 71,54

7

19,7 71,90

8

19,8 72,27

9

19,8 72,27

10

19,9 72,63

11

20,0 73,00

12

20,1 73,36

13

20,2 73,73

14

20,3 74,09

15

20,4 74,46

16

20,5 74,82

17

20,6 75,19

18

20,7 75,55

19

20,8 75,92

20

20,9 76,28

21

21,0 76,65

22

21,1 77,01

23

21,2 77,38

24

21,3 77,74

25

21,4 78,11

26

21,5 78,47

27

21,6 78,84

28

21,7 79,20

29

21,8 79,57

30

22,0 80,30

31

22,1 80,66

32

22,2 81,03

33

22,3 81,39

34

22,4 81,76

35

22,5 82,12

36

22,7 82,85

37

22,8 83,22

38

22,9 83,58

39

23,0 83,95

40

23,2 84,68

41

23,3 85,04

42

23,4 85,41

43

23,6 86,14

44

23,7 86,50

45

23,8 86,87

46

24,0 87,60

47

24,1 87,96

48

24,3 88,69

49

24,4 89,06

50

24,6 89,79

51

24,7 90,15

52

24,9 90,88

53

25,0 91,25

54

25,2 91,98

55

25,3 92,34

56

25,5 93,07

57

25,6 93,44

58

25,8 94,17

59

26,0 94,90

60

26,1 95,26

61

26,3 95,99

62

26,5 96,72

63

26,6 97,09

64

26,8 97,82

65

27,0 98,55

66

27,2 99,28

67

27,3 99,64

68

27,5 100,37

69

27,7 101,10

70

27,9 101,83

71

28,1 102,56

72

28,3 103,29

73

28,5 104,02

74

28,7 104,75

75

28,9 105,48

76

29,1 106,21

77

29,3 106,94

78

29,5 107,67

79

29,7 108,40

80

29,9 109,13

81

30,1 109,86

82

30,3 110,59

83

30,5 111,32

84

30,8 112,42

85

31,0 113,15

86

31,2 113,88

87

31,4 114,61

88

31,7 115,70

89

31,9 116,43

90

32,1 117,16

91

32,4 118,26

92

32,6 118,99

93

32,9 120,08

94

33,1 120,81

95

33,3 121,54

96

33,6 122,64

97

33,9 123,73

98

34,1 124,46

99

34,4 125,56

100

34,6 126,29

101

34,9 127,38

102

35,2 128,48

103

35,4 129,21

104

35,7 130,30

105

36,0 131,40

106

36,3 132,49

107

36,5 133,22

108

36,8 134,32

109

37,1 135,41

110

37,4 136,51

111

37,7 137,60

112

38,0 138,70

113

38,3 139,79

114

38,6 140,89

115

38,9 141,98

116

39,2 143,08

117

39,5 144,17

118

39,9 145,63

119

40,2 146,73

120

40,5 147,82

121

40,8 148,92

122

41,1 150,01

123

41,5 151,47

124

41,8 152,57

125

42,1 153,66

126

42,5 155,12

127

42,8 156,22

128

43,2 157,68

129

43,5 158,77

130

43,9 160,23

131

44,2 161,33

132

44,6 162,79

133

45,0 164,25

134

45,3 165,34

135

45,7 166,80

136

46,1 168,26

137

46,5 169,72

138

46,8 170,82

139

47,2 172,28

140

47,6 173,74

141

48,0 175,20

142

48,4 176,66

143

48,8 178,12

144

49,2 179,58

145

49,6 181,04

146

50,0 182,50

147

50,4 183,96

148

50,8 185,42

149

51,2 186,88

150

51,7 188,70

151

52,1 190,16

152

52,5 191,62

153

52,9 193,08

154

53,4 194,91

155

53,8 196,37

156

54,2 197,83

157

54,7 199,65

158

55,1 201,11

159

55,6 202,94

160

56,0 204,40

161

56,5 206,22

162

57,0 208,05

163

57,4 209,51

164

57,9 211,33

165

58,3 212,79

166

58,8 214,62

167

59,3 216,44

168

59,8 218,27

169

60,3 220,09

170

60,7 221,55

171

61,2 223,38

172

61,7 225,20

173

62,2 227,03

174

62,7 228,85

175

63,2 230,68

176

63,7 232,50

177

64,2 234,33

178

64,7 236,15

179

65,2 237,98

180

65,8 240,17

181

66,3 241,99

182

66,8 243,82

183

67,3 245,64

184

67,8 247,47

185

68,4 249,66

186

68,9 251,48

187

69,4 253,31

188

70,0 255,50

189

70,5 257,32

190

71,1 259,51

191

71,6 261,34

192

72,1 263,16

193

72,7 265,35

194

73,3 267,54

195

73,8 269,37

196

74,4 271,56

197

74,9 273,38

198

75,5 275,57

199

76,0 277,40

200

76,6 279,59

201

77,2 281,78

202

77,7 283,60

203

78,3 285,79

204

78,9 287,98

205

79,5 290,17

206

80,0 292,00

207

80,6 294,19

208

81,2 296,38

209

81,8 298,57

210

82,4 300,76

211

83,0 302,95

212

83,5 304,77

213

84,1 306,96

214

84,7 309,15

215

85,3 311,34

216

85,9 313,53

217

86,5 315,72

218

87,1 317,91

219

87,7 320,10

220

88,3 322,29

221

88,9 324,48

222

89,5 326,67

223

90,1 328,86

224

90,7 331,05

225

91,3 333,24

226

91,9 335,43

227

92,5 337,62

228

93,1 339,81

229

93,7 342,00

230

94,3 344,19

231

94,9 346,38

232

95,5 348,57

233

96,2 351,13

234

96,8 353,32

235

97,4 355,51

236

98,0 357,70

237

98,6 359,89

238

99,2 362,08

239

99,8 364,27

240

100,4 366,46

241

101,0 368,65

242

101,6 370,84

243

102,2 373,03

244

102,9 375,58

245

103,5 377,77

246

104,1 379,96

247

104,7 382,15

248

105,3 384,34

249

105,9 386,53

250

106,5 388,72

251

107,1 390,91

252

107,7 393,10

253

108,3 395,29

254

108,9 397,48

255

109,5 399,67

256

110,1 401,86

257

110,7 404,05

258

111,3 406,24

259

111,9 408,43

260

112,5 410,62

261

113,1 412,81

262

113,7 415,00

263

114,3 417,19

264

114,9 419,38

265

115,4 421,21

266

116,0 423,40

267

116,6 425,59

268

117,2 427,78

269

117,8 429,97

270

118,4 432,16

271

118,9 433,98

272

119,5 436,17

273

120,1 438,36

274

120,7 440,55

275

121,2 442,38

276

121,8 444,57

277

122,4 446,76

278

122,9 448,58

279

123,5 450,77

280

124,0 452,60

281

124,6 454,79

282

125,1 456,61

283

125,7 458,80

284

126,3 460,99

285

126,8 462,82

286

127,3 464,64

287

127,9 466,83

288

128,4 468,66

289

129,0 470,85

290

129,5 472,67

291

130,0 474,50

292

130,6 476,69

293

131,1 478,51

294

131,6 480,34

295

132,1 482,16

296

132,6 483,99

297

133,2 486,18

298

133,7 488,00

299

134,2 489,83

300

134,7 491,65

301

135,2 493,48

302

135,7 495,30

303

136,2 497,13

304

136,7 498,95

305

137,2 500,78

306

137,7 502,60

307

138,1 504,06

308

138,6 505,89

309

139,1 507,71

310

139,6 509,54

311

140,1 511,36

312

140,5 512,82

313

141,0 514,65

314

141,4 516,11

315

141,9 517,93

316

142,4 519,76

317

142,8 521,22

318

143,3 523,04

319

143,7 524,50

320

144,2 526,33

321

144,6 527,79

322

145,0 529,25

323

145,5 531,07

324

145,9 532,53

325

146,3 533,99

326

146,7 535,45

327

147,2 537,28

328

147,6 538,74

329

148,0 540,20

330

148,4 541,66

331

148,8 543,12

332

149,2 544,58

333

149,6 546,04

334

150,0 547,50

335

150,4 548,96

336

150,8 550,42

337

151,2 551,88

338

151,6 553,34

339

151,9 554,43

340

152,3 555,89

341

152,7 557,35

342

153,1 558,81

343

153,4 559,91

344

153,8 561,37

345

154,2 562,83

346

154,5 563,92

347

154,9 565,38

348

155,2 566,48

349

155,6 567,94

350

155,9 569,03

351

156,3 570,49

352

156,6 571,59

353

156,9 572,68

354

157,3 574,14

355

157,6 575,24

356

157,9 576,33

357

158,2 577,43

358

158,5 578,52

359

158,9 579,98

360

159,2 581,08

361

159,5 582,17

362

159,8 583,27

363

160,1 584,36

364

160,4 585,46

365

160,7 586,55

366

161,0 587,65

367

161,3 588,74

368

161,6 589,84

369

161,9 590,93

370

162,1 591,66

371

162,4 592,76

372

162,7 593,85

373

163,0 594,95

374

163,2 595,68

375

163,5 596,77

376

163,8 597,87

377

164,0 598,60

378

164,3 599,69

379

164,5 600,42

380

164,8 601,52

381

165,1 602,61

382

165,3 603,34

383

165,5 604,07

384

165,8 605,17

385

166,0 605,90

386

166,3 606,99

387

166,5 607,72

388

166,7 608,45

389

167,0 609,55

390

167,2 610,28

391

167,4 611,01

392

167,6 611,74

393

167,9 612,83

394

168,1 613,56

395

168,3 614,29

396

168,5 615,02

397

168,7 615,75

398

168,9 616,48

399

169,1 617,21

400 tai enemmän

169,3 617,94

VEROTAULUKKO 2

Ajoneuvon kokonaismassa

Veron määrä
kilogrammaa

senttiä/ päivä

euroa/ 365 päivää

enintään 1 300

51,0 186,15

1 301—1 400

54,0 197,10

1 401—1 500

57,2 208,78

1 501—1 600

60,6 221,19

1 601—1 700

64,2 234,33

1 701—1 800

68,0 248,20

1 801—1 900

72,0 262,80

1 901—2 000

76,2 278,13

2 001—2 100

80,6 294,19

2 101—2 200

85,2 310,98

2 201—2 300

90,0 328,50

2 301—2 400

95,0 346,75

2 401—2 500

100,2 365,73

2 501—2 600

105,6 385,44

2 601—2 700

111,2 405,88

2 701—2 800

117,0 427,05

2 801—2 900

123,0 448,95

2 901—3 000

129,2 471,58

3 001—3 100

135,6 494,94

3 101—3 200

142,2 519,03

3 201—3 300

149,0 543,85

3 301—3 400

156,0 569,40

3 401 tai enemmän

163,2 595,68

_______________

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

​​​​