EDUSKUNNAN VASTAUS 164/2001 vp

EV 164/2001 vp - HE 178/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 178/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 26/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/1987) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 218/2000, seuraavasti:

8 §

Lainanotto

Liikelaitos saa ottaa toimintaansa varten lainaa, jonka takaisinmaksuaika on enintään kaksitoista kuukautta sekä toimitusluottoa (lyhytaikainen laina) siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Liikelaitosten lyhytaikaisen lainan yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään 336 400 000 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2001