EDUSKUNNAN VASTAUS 164/2014 vp

EV 164/2014 vp - HE 134/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 134/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 24/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1043/2013, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

Valtion eläkerahaston menot ja rahaston karttuminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentista poiketen vuonna 2015 rahastosta siirretään valtion talousarvioon 1 momentin mukaan laskettava määrä lisättynä enintään 500 miljoonalla eurolla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

_______________

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2014

​​​​