EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2009 vp

EV 167/2009 vp - HE 69/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta (HE 69/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 7/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 11 kohta ja 39 §:n 1 momentti seuraavasti:

30 §

Toimivalta ja menettely hallintoasioissa

Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat valtakunnan viranomaiset noudattaen seuraavaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan maistraatille kuuluvista tehtävistä maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 §

Käännökset

Maakunnassa toimivien tuomioistuinten ja Ahvenanmaan valtionviraston on asianosaisen pyynnöstä liitettävä toimituskirjaansa suomennos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2009

​​​​