EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2001 vp

EV 17/2001 vp - HE 11/2001 vp

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen (HE 11/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 1/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on

päättänyt antaa suostumuksensa sille, että Senaatti-kiinteistöt luovuttaa seuraavat Suomen valtion omistamat kiinteistöt:

— Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 140 tontilla 20 sijaitsevat rakennukset ja Suomen valtion omistuksessa olevaksi katsottava osa tontista Helsingin yliopiston rahastoille 71 000 000 markan vaihtoarvosta aluevaihdossa, jossa Helsingin yliopiston rahastot luovuttaa valtion omistamalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelin 207 tontilla 10 sijaitsevan pinta-alaltaan noin 6 040 brm2 suuruisen D-talo -nimisen rakennuksen vaihtoarvoltaan 44 500 000 markkaa ja maksaa välirahaa 26 500 000 markkaa, ja

— Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin 21649 tontista nro 8 noin 54 000 m2 suuruinen määräala 110 000 000 markan vähimmäiskauppahinnasta,   ja muutoin Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen määräämin ehdoin.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001