EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2014 vp

EV 17/2014 vp - HE 203/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on vuoden 2013 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 203/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 2/2014 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välillä Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tällä lailla kumotaan Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (995/1999).

_______________

Laki

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välillä Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tällä lailla kumotaan Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (993/1999).

_______________

Laki

Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) nimike ja 1 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 867/1994, seuraavasti:

Laki

Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä tässä laissa säädetään Pohjoismaiden Investointipankista ja sen vakinaisessa palveluksessa olevasta henkilöstä, sovelletaan vastaavasti Pohjoismaiden projektivientirahastoon, Pohjoismaiden kehitysrahastoon ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöön ja niiden vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön.

_______________

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 §:n 2 momentin 5 kohta sekä 9 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1114/2005, 4 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 150/2010 sekä 9 § laissa 461/1985, seuraavasti:

2 §

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Pohjoismaiden investointipankkia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Palkalla tarkoitetaan tässä laissa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) 2 §:ssä tarkoitettua palkkaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Veroviranomaisten tulee valvoessaan ennakkoperintälaissa tarkoitetun ennakon, Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetussa laissa tarkoitetun lopullisen palkkaveron sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitetun lähdeveron pidätystä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoa myös, että työnantajat noudattavat tässä laissa ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

_______________

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014

​​​​