EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2008 vp

EV 170/2008 vp - HE 82/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta (HE 82/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 13/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun yhdenvertaisuuslain (21/2004) 2 §:n 2 momentin 4 kohta seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) yleisesti saatavilla olevien asuntojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjoamisesta yleisölle lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvia oikeustoimia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008