EDUSKUNNAN VASTAUS 173/2005 vp

EV 173/2005 vp - HE 116/2005 vp

Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi (HE 116/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 33/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Vuoden 2006 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,euroa Vero alarajankohdalla,euroa Vero alarajanylittävästätulon osasta,%
12 200 17 000 8 9,0
17 000 20 000 440 14,0
20 000 32 800 860 19,5
32 800 58 200 3 356 25,0
58 200 9 706 32,5
2 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

​​​​