EDUSKUNNAN VASTAUS 175/2005 vp

EV 175/2005 vp - HE 186/2005 vp

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta (HE 186/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 35/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 31 a §, sellaisena kuin se on laissa 582/1992, seuraavasti:

31 a §

Verohallitus voi antaa salassapitosäännösten estämättä Patentti- ja rekisterihallitukselle teknisen käyttöyhteyden välityksellä kirjanpitovelvolliselta verotuksen toimittamista varten saamansa tuloslaskelman ja taseen sekä muut tiedot ja asiakirjat, jotka kirjanpitovelvollinen on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröimiseksi velvollinen tämän lain tai muun lain nojalla toimittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada Verohallitukselta osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:ssä, osuuskuntalain 19 luvun 3 §:ssä ja tämän lain 24 §:ssä säädettyjen kaupparekisteristä poistamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi tieto siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

Tämän lain 31 a §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2008 päättyvältä tilikaudelta annettaviin tietoihin.

Verohallitus voi salassapitosäännösten estämättä antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lain 31 a §:ssä tarkoitettuja tietoja myös vuosina 2006 ja 2007 päättyviltä tilikausilta tietojärjestelmän testausta ja koekäyttöä varten. Näiden tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 §:ssä säädetään.

_______________

Laki

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1346/1999) 7 §.

2 §

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005