EDUSKUNNAN VASTAUS 176/2004 vp

EV 176/2004 vp - HE 222/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 222/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 29/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 15 luvun 1 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 970/2003, seuraavasti:

15 luku

Voimaantulosäännökset

1 §

Voimaantulo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä tämän lain 4 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään, soviteltua työttömyysetuutta voidaan enimmäisajan täyttymisestä huolimatta myöntää 4 luvun 1 §:n 1 momentin 1—4 kohdissa tarkoitetulle henkilölle työttömyysajalta 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

​​​​