EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2005 vp

EV 179/2005 vp - HE 194/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 194/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 37/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun autoverolakiin (1482/1994) uusi 35 a § seuraavasti:

35 a §

Henkilön omaa käyttöä varten hankittua ajoneuvoa, josta on annettu autoveroilmoitus, voidaan käyttää väliaikaisesti veroja suorittamatta tulliviranomaisen myöntämällä luvalla enintään kolmen kuukauden ajan luvan myöntämisestä. Lupa voidaan myöntää myös ehdolla, että autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa luvan myöntämisestä. Luvan voimassaolo päättyy 10 päivän kuluttua verotuspäätöksen tekemisestä. Luvan voimassaolo päättyy myös, jos ajoneuvon omistusoikeus luovutetaan taikka jos ajoneuvon rekisteröintikatsastusta ei aloiteta 10 päivän kuluessa luvan myöntämisestä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu veroilmoitus tai verotus peruutetaan 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvolliselta peritään ennakkoratkaisusta perittävän maksun lisäksi maksu, jonka suuruus on enintään yksi kymmenesosa siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut säännönmukaisesti suorittaa.

Ajoneuvon käytöstä liikenteeseen noudatetaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä       kuuta 20   .

Jos tullilaitos on vuonna 2005 antanut luvan, jossa ajoneuvon käyttöoikeus veroja suorittamatta on rajoitettu kolmea kuukautta lyhyemmäksi ajaksi ja käyttöoikeus on koskenut vain vuotta 2005, ajoneuvoa saa käyttää liikenteeseen ilman luvan voimassaoloajan pidennystä myös vuoden 2006 aikana, kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan luvan myöntämisestä.

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

​​​​