EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2003 vp

EV 18/2003 vp - HE 12/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 12/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 1/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annettuun lakiin (1094/1996) uusi 19 a § seuraavasti:

3 luku

Tuki metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen

19 a §

Eräät kokeiluhankkeet

Rahoitusta voidaan käyttää valtioneuvoston 23 päivänä lokakuuta 2002 tekemässä periaatepäätöksessä Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta tarkoitettuihin luonnonarvokauppa- ja yhteistoimintaverkostokokeiluihin, jotka edistävät metsätalousmaan monimuotoisuutta. Kohteet valitaan luonnonsuojelubiologisilla perusteilla. Luonnonarvokaupassa luonnonarvojen säilyttämiseksi tai lisäämiseksi tehdään sopimus.

Luonnonarvokaupassa sopimusosapuolina ovat alueella toimivaltainen metsäkeskus ja 2 §:ssä tarkoitettu yksityinen maanomistaja. Sopimusta ei tehdä kohteista, joiden biologisen monimuotoisuuden turvaaminen on laissa säädetty maanomistajan velvollisuudeksi. Sopimus tehdään enintään 20 vuoden määräajaksi ja se on voimassa, vaikka alue siirtyisi uudelle omistajalle. Sopimuksesta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Uusi omistaja voi irtisanoa sopimuksen kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Irtisanominen tulee voimaan, kun uusi omistaja on palauttanut metsäkeskukselle jäljellä olevaa sopimuskautta vastaavan osuuden metsäkeskuksen maksamasta rahoituksesta.

Sopimus voidaan irtisanoa myös kohteen luonnonsuojelubiologisten olosuhteiden tai muiden sopimusvelvoitteen täyttämiseen vaikuttavien olosuhteiden muututtua niin, ettei sopimuksen voimassaololle ole enää perusteita tai sopimuksen voimassaolon ollessa kohtuutonta. Jos maanomistaja on omalla menettelyllään tietoisesti heikentänyt kohteen luonnonsuojelubiologisia olosuhteita, hän on velvollinen palauttamaan metsäkeskukselle irtisanotun sopimuksen perusteella maksetun rahoituksen.

Yhteistoimintaverkoston kokeiluhankkeet valitaan maa- ja metsätalousministeriön yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa järjestämässä hakukilpailussa. Luonnonarvokauppakokeilu aloitetaan Lounais-Suomen metsäkeskuksen toimialueella pääasiassa Satakunnan maakunnassa vuonna 2003. Kokeilualueen mahdollisesta laajentamisesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Metsäkeskus tekee luonnonarvokauppasopimuksia sen käyttöön tätä tarkoitusta varten osoitettujen varojen puitteissa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kokeiluhankkeiden toimeenpanosta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007. Lain voimassaolon aikana tehtyihin sopimuksiin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä sopimuksessa määritellyn sopimusajan loppuun asti.

_______________

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2003

​​​​