EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2006 vp

EV 18/2006 vp - HE 214/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 214/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 1/2006 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään omistusasuntolainojen valtiontakauksesta 28 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun lakiin (204/1996) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Enimmäislaina-aika

Omistusasuntolainan laina-aika on enintään 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta lukien. Jos lainansaaja ottaa omistusasuntolainan tilalle uuden lainan, enimmäislaina-aika luetaan kuitenkin alkuperäisen lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lainanmyöntäjä voi myöhemmin laina-aikana lainansaajan pyynnöstä pidentää laina-aikaa enintään 27 vuodeksi, jos lainansaajan lainanhoitokyky on oleellisesti heikentynyt sairauden, työttömyyden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200 . Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen nostettuihin omistusasuntolainoihin.

_______________

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2006