EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2010 vp

EV 18/2010 vp - HE 270/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 270/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 8/2010 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/1981 ja 1077/2008, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei verovuosina 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa lueta maksamatta olevia ja tilinpäätöksessä tuotoksi merkitsemättä olevia korkoja sellaisista saamisista, joiden pääoma oli merkittävä Rahoitustarkastuksen standardin mukaan järjestämättömäksi ja joiden korkoja luottolaitos ei ennen vuotta 2009 meneillä olleen siirtymäkauden aikana saanut merkitä eikä merkinnyt Rahoitustarkastuksen standardin mukaan tilinpäätöksessä tuotoksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20   ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Lakia sovelletaan verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

_______________

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2010

​​​​