EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2014 vp

EV 18/2014 vp - HE 217/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2013 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 217/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 2/2014 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ehdotuksen teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi niin, että lain nimike vastaa kokonaisuudessaan säännösten sisältöä ja tekee lakiin muutoksen edellyttämät teknisluonteiset muutokset.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 1, 3, 4 ja 6 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § laissa 642/1998 sekä 6 a § laeissa 1277/1994 ja 1075/2005, seuraavasti:

1 §

Teattereille ja orkestereille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) ja tässä laissa säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään teattereista, sovelletaan myös sirkuksiin.

3 §

Valtionosuuteen oikeutettuja teattereita ja orkestereita ovat:

1) opetus- ja kulttuuriministeriön valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuteen oikeutetuiksi hyväksymät teatterit ja orkesterit;

2) Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri.

4 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävästä henkilötyövuosien määrästä.

6 a §

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää Suomen Kansallisteatterille valtion talousarvion rajoissa valtionavustusta käyttökustannuksiin ja perustamishankkeeseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää, että valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille myönnetään ylimääräistä valtionavustusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014

​​​​