EDUSKUNNAN VASTAUS 180/2006 vp

EV 180/2006 vp - HE 225/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta (HE 225/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 22/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 92 a §:n 1 kohta, 92 b §:n 2 momentti, 92 f §:n 1 momentti ja 92 n §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 401/2005, seuraavasti:

92 a §

Määritelmiä

Tässä luvussa tarkoitetaan:

1) ajo- ja lepoaika-asetuksella tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 b §

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ajo- ja lepoaika-asetuksen osalta noudatetaan Suomessa myös, mitä asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetään. Asetuksen 13 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta Suomessa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 14 artiklassa tarkoitetuista poikkeuksista päättää liikenne- ja viestintäministeriö, joka voi myös tarvittaessa antaa asetuksia poikkeusten myöntämisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 f §

Kuljettajan velvollisuudet ajopiirturin käytössä

Ajopiirturia ja kuljettajakorttia käytettäessä on noudatettava, mitä ajopiirturiasetuksessa säädetään ja AETR-sopimuksessa määrätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 n §

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista koskevien tietojen vaihto muiden valtioiden viranomaisten kanssa

Valvontaviranomaiset saavat luovuttaa ne ajopiirturista, ajopiirturin levystä ja kuljettajakortista ilmenevät tiedot sekä muut tiedot rikkomuksen, ajoneuvon sekä ajoneuvon kuljettajan ja tämän työnantajan yksilöimiseksi sekä ne tiedot rikkomuksista määrätyistä seuraamuksista, jotka he ajo- ja lepoaika-asetuksen, ajopiirturiasetuksen, AETR-sopimuksen tai tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY mukaan ovat velvollisia luovuttamaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2007. Lain 92 n § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

_______________

Laki

ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 89 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 402/2005, seuraavasti:

89 §

Asennus- ja korjausluvan myöntämisen edellytykset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lupaa digitaalisen ajopiirturin asennukseen ja korjaukseen ei saa myöntää, jos hakija harjoittaa kuljetuksia, joihin sovelletaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhti-kuuta 2007.

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006