EDUSKUNNAN VASTAUS 181/2009 vp

EV 181/2009 vp - HE 134/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 134/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 31/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/1994) liite,

sellaisena kuin se on laissa 748/2008, seuraavasti:

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä         kuuta 20  .

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 17,50/1000 kpl 52,0
Sikarit ja pikkusikarit 2. 25,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 8,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 10,00/kg 52,0
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0

Savukkeista on suoritettava tupakkaveroa vähintään 91 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta on suoritettava tupakkaveroa vähintään 91 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan tupakkaverosta.

Savukkeista suoritettava tupakkavero on 31 päivään joulukuuta 2010 vähintään 129,00 euroa 1 000 kappaletta kohden. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero on 31 päivään joulukuuta 2010 vähintään 67,00 euroa kilogrammaa kohden.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hintaluokat vahvistaa tullihallitus.

_______________

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2009

​​​​