EDUSKUNNAN VASTAUS 181/2010 vp

EV 181/2010 vp - HE 170/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 23/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain (1136/1996) 1 §:n 3 momentti, 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 947/2005 ja 2 § osaksi laissa 947/2005, seuraavasti:

1 §

Toimiala ja tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle myös muita viennin ja alusrahoituksen erityisrahoitustehtäviä.

2 §

Tietojen luovuttaminen

Yhtiön tulee antaa työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausta ja korkotuen myöntämistä koskevissa laeissa tarkoitettuja korontasaus- ja korkotukihakemuksia sekä muita yhtiön toimialaan kuuluvia selvityksiä ja tietoja. Samoin yhtiön tulee antaa Valtiokonttorille korkotuen tai -hyvityksen maksatukseen tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

4 §

Taloudelliset toimintaperiaatteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiön perimillä maksuilla, yhtiön oman pääoman tuotolla ja valtion maksamalla hallinnointipalkkiolla.

6 §

Salassapitovelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva henkilö on oikeutettu edellä 1 momentissa sanotun estämättä antamaan työ- ja elinkeinoministeriölle ja Valtiokonttorille tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen, korkotuen tai -hyvityksen maksatuksen tai muun vastaavan syyn kannalta tarpeellista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

​​​​