EDUSKUNNAN VASTAUS 181/2014 vp

EV 181/2014 vp - HE 208/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 208/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 23/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 138 §:n 3 momentin 3 kohta, 139 §:n 4 momentti ja 140 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 260/2007, seuraavasti:

138 §

Valtuuskunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtuuskunnan tehtävänä on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) ottaa palvelukseen toimitusjohtaja ja irtisanoa tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuskunnan luottamuksen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139 §

Hallitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen kesken toimikauden, jos hallitus on menettänyt valtuuskunnan luottamuksen. Erottamispäätös koskee kaikkia hallituksen jäseniä. Valtuuskunta valitsee tällöin uuden hallituksen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

140 §

Kunnallisen eläkelaitoksen henkilöstö

Eläkelaitoksen toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan kanssa voidaan tehdä johtajasopimus. Eläkelaitos voi päättää maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014