EDUSKUNNAN VASTAUS 182/2009 vp

EV 182/2009 vp - HE 193/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 193/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 40/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

geenitekniikkalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/1995) 5 f , 26 ja 26 b §, sellaisina kuin ne ovat laissa 847/2004, seuraavasti:

5 f §

Lautakunnan sihteeristö

Geenitekniikan lautakunnalla on pääsihteeri ja muuta sihteeristöä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö nimeää.

26 §

Geenitekniikan rekisteri

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ylläpitää geenitekniikan rekisteriä. Tietojen luovuttamisesta rekisteristä päättää kuitenkin geenitekniikan lautakunta.

Geenitekniikan rekisteriin tallennetaan tieto seuraavista asioista, jos ne eivät ole muussa rekisterissä:

1) geenitekniikan lautakunnalle toimitetut ilmoitukset ja hakemukset;

2) viranomaisten hakemusten johdosta tekemät päätökset;

3) tarkastuspöytäkirjat;

4) muussa kuin markkinoille saattamistarkoituksessa levitettyjen muuntogeenisten organismien levitysalueet;

5) markkinoille saatettujen, viljeltyjen muuntogeenisten organismien viljelypaikat;

6) tuotteiden, joissa on muuntogeenisiä organismeja, seurantatuloksia koskevat raportit; sekä

7) muut valvontaviranomaisten tai geenitekniikan lautakunnan olennaisiksi katsomat tiedot; henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetuista tiedoista kuitenkin vain toiminnanharjoittajana toimivan luonnollisen henkilön sekä toiminnanharjoittajan nimeämän vastuuhenkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot.

Jos 2 momentissa mainitut tiedot ovat muussa rekisterissä, on tämän rekisterin nimi ja ylläpitäjä ilmoitettava.

26 b §

Geenitekniikan rekisterin käyttöoikeus

Geenitekniikan rekisterin käyttöoikeus on 4 §:ssä mainituilla ministeriöillä, geenitekniikan lautakunnalla, lautakunnan sihteeristöllä ja esittelijöillä sekä valvontaviranomaisella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2009

​​​​