EDUSKUNNAN VASTAUS 183/2010 vp

EV 183/2010 vp - HE 110/2010 vp

Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta (HE 110/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 20/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 9 §,

muutetaan 14 §:n 1 momentin 6 kohta ja

lisätään lakiin uusi 6 a ja 21 a § seuraavasti:

6 a §

Poissaolotuomiota koskeva kieltäytymisperuste

Luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyyntö koskee sellaisen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa, joka on tuomittu vastaajan ollessa poissa asian käsittelystä.

Luovuttamiseen kuitenkin suostutaan, jos luovutettavaksi pyydetty:

1) oli asianmukaiseen aikaan saanut haasteen henkilökohtaisesti tiedoksi ja siten saanut tiedon tuomioon johtaneen tuomioistuinkäsittelyn ajankohdasta ja paikasta ja hänelle oli ilmoitettu, että asia voidaan ratkaista, vaikka hän jää pois tuomioistuinkäsittelystä;

2) oli muilla keinoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon kyseisen tuomioistuinkäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että hän oli tietoinen tuomioistuinkäsittelystä, ja hänelle oli ilmoitettu, että asia voidaan ratkaista, vaikka hän jää pois tuomioistuinkäsittelystä;

3) oli oikeudenkäynnistä tietoisena valtuuttanut oikeudenkäyntiavustajan, jonka joko hän tai valtio oli nimennyt puolustamaan häntä oikeudenkäynnissä, ja tämä edustaja oli tosiasiallisesti puolustanut häntä oikeudenkäynnissä;

4) nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitauta tuomiota, tai ei pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai ei hakenut muutosta määräajassa sen jälkeen, kun tuomio oli annettu hänelle tiedoksi, ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleen käsittelyyn tai muutoksenhakuun; edellytyksenä on tällöin myös, että hänellä olisi ollut oikeus osallistua uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, asian ratkaisuperusteet olisi voitu tutkia uudestaan, olisi voitu ottaa vastaan uusia todisteita ja uudelleenkäsittely tai muutoksenhaku olisi voinut johtaa alkuperäisen tuomion kumoamiseen; taikka

5) ei saanut tuomiota tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta se annetaan hänelle henkilökohtaisesti tiedoksi viipymättä luovuttamisen jälkeen ja hänelle nimenomaisesti ilmoitetaan hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun ja siitä, missä ajassa hänen on pyydettävä uudelleenkäsittelyä tai haettava muutosta; edellytyksenä on tällöin myös, että hänellä on oikeus osallistua uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, asian ratkaisuperusteet voidaan tutkia uudestaan, uusia todisteita voidaan ottaa vastaan ja uudelleenkäsittely tai muutoksenhaku voi johtaa alkuperäisen tuomion kumoamiseen.

14 §

Pyynnön sisältö ja muoto

Kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) pyynnön esittäneen jäsenvaltion laissa rikoksesta säädetty rangaistusasteikko tai jos kyseessä on lopullinen tuomio, määrätty rangaistus ja, jos luovuttamista pyydetään 6 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun tuomion perusteella, missä ajassa luovutettavaksi pyydetyn on vaadittava uudelleen käsittelyä tai haettava muutosta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 a §

Oikeus saada tieto poissaolotuomiosta

Jos luovuttamispyyntö perustuu 6 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun tuomioon, eikä luovutettavaksi pyydetty ole aiemmin saanut virallista tietoa häntä koskevasta rikosoikeudellisesta menettelystä, hän voi siinä yhteydessä, kun hän saa tiedon luovuttamispyynnön sisällöstä, pyytää jäljennöksen tuomiosta ennen kuin hänet luovutetaan. Luovuttamispyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi saatuaan tiedon pyynnöstä toimitettava luovutettavaksi pyydetylle jäljennös tuomiosta tämän lain nojalla toimivaltaisen viranomaisen välityksellä.

Pyyntö saada jäljennös tuomiosta ei saa viivyttää luovuttamismenettelyä eikä luovuttamista koskevan päätöksen tekemistä. Tuomio toimitetaan ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eikä sitä saa pitää virallisena tuomion tiedoksi antamisena eikä uudelleenkäsittelypyyntöön tai muutoksenhakuun sovellettavaa määräaikaa saa laskea alkavaksi siitä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin kiinniottamista ja luovuttamista koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Myös lain voimaan tulon jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2014 vireille tuleviin Italian viranomaisen tekemiin kiinniottamista ja luovuttamista koskeviin pyyntöihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Laki

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (231/2007) 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Puitepäätöksen täytäntöönpano

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009 puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/299/YOS 3 artikla on lakina noudatettava.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin päätösten täytäntöönpanoa koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Myös lain voimaan tulon jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2014 täytäntöönpantavaksi toimitettuun Italian viranomaisen tekemään päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Laki

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (222/2008) 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti.

1 §

Puitepäätöksen täytäntöönpano

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009 puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/299/YOS 4 artikla on lakina noudatettava.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin päätösten täytäntöönpanoa koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Myös lain voimaan tulon jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2014 täytäntöönpantavaksi toimitettuun Italian viranomaisen tekemään päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

​​​​