EDUSKUNNAN VASTAUS 184/2014 vp

EV 184/2014 vp - HE 214/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkionlain 3 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi asuntosäästöpalkkionlain 3 §:n muuttamisesta (HE 214/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 14/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntosäästöpalkkiolain (1634/1992) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §

Asuntosäästötallettajalle asetettavat edellytykset

Asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta. Aviopuolisot ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) mukaisessa parisuhteessa olevat voivat ryhtyä yhdessä asuntosäästötallettajiksi, vaikka toinen puoliso on täyttänyt 40 vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2014

​​​​