EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2013 vp

EV 185/2013 vp - HE 184/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 184/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 27/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 10 § seuraavasti:

10 §

Keskus- ja paikallishallinto

Kansaneläkelaitoksen keskushallinnossa voi olla osastoja ja muita toimintayksiköitä.

Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kussakin vakuutuspiirissä on yksi tai useampia Kansaneläkelaitoksen toimistoja. Laitoksessa voi lisäksi olla muitakin paikallishallinnon yksiköitä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013