EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2006 vp

EV 191/2006 vp - HE 148/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta (HE 148/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 12/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Siirrettävät lainat ja saamiset

Tämän lain nojalla maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella, lääninhallituksilla ja maanmittaustoimistoilla, jäljempänä siirtävät viranomaiset, on oikeus siirtää Valtiokonttorin hoidettavaksi:

1) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen hoidettavana olevat lainat ja valtion myyntihintasaamiset, jotka ovat syntyneet tai jotka on myönnetty seuraavien lakien nojalla:

a) laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle (23/1938);

b) laki eräiden kolttien asuttamisesta (273/1955);

c) maankäyttölaki (353/1958);

d) laki eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskunnissa (361/1958);

e) laki valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin (433/1963);

f) laki maatilatalouden kehittämisrahastosta (657/1966);

g) porotilalaki (590/1969);

h) kolttien maanjärjestelylaki (593/1969);

i) maatilalaki (188/1977);

j) luontaiselinkeinolaki (610/1984);

k) kolttalaki (611/1984);

l) porotalouslaki (161/1990);

m) maaseutuelinkeinolaki (1295/1990);

n) kolttalaki (253/1995);

o) laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta (947/1997);

p) porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki (45/2000);

2) lääninhallitusten hoidettavana olevat lainat ja valtion myyntihintasaamiset, jotka ovat syntyneet tai jotka on myönnetty seuraavien lakien nojalla:

a) metsänparannuslaki (140/1987);

b) laki valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin;

c) kestävän metsätalouden rahoituslaki (1094/1996);

d) laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa (218/1962);

e) laki maanmittaustoimitusten tukemisesta valtion varoin (42/1960);

3) maanmittaustoimistojen hoidettavana olevat valtion saamiset, jotka ovat syntyneet seuraavien lakien nojalla:

a) laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977);

b) laki eräistä vesitilusjärjestelyistä (31/1980);

c) laki uusjakojen tukemisesta (24/1981);

d) laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä (451/1988).

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tukijärjestelmällä järjestelmää, josta säädetään 1 §:ssä mainitussa laissa ja jonka tarkoituksena on tai on ollut tukea yksityisen, yhteisön tai säätiön toteuttamaa toimenpidettä myöntämällä toimenpiteeseen asianomaisessa laissa tarkoitetuin tavoin lainamuotoista tai muuta tukea;

2) lainajärjestelmällä laina- tai saatavakokonaisuutta, joka on myönnetty tai syntynyt 1 §:ssä säädetyn lain nojalla;

3) tukijärjestelmästä vastaavalla viranomaisella

a) työvoima- ja elinkeinokeskusta sekä maanmittaustoimistoa, jos kysymys on 1 §:n 1 kohdassa, 2 kohdan b, d tai e alakohdassa tai 3 kohdassa mainitun lain nojalla myönnettyjä lainoja ja syntyneitä saamisia koskevasta tukijärjestelmästä; taikka

b) metsäkeskusta, jos kysymys on 1 §:n 2 kohdan a tai c alakohdassa kohdassa tarkoitettuja lainoja ja saamisia koskevasta tukijärjestelmästä.

3 §

Siirron toteuttaminen

Lainan ja saamisen siirto on toteutettava siten, että velalliselle ei aiheudu lainan tai saamisen maksussa sanottavaa haittaa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ajankohdasta, jolloin siirto viimeistään on toteutettava, ja menettelystä siirtoa suoritettaessa.

Lainan tai saamisen perinnästä vastaavan viranomaisen on ilmoitettava velalliselle, mistä alkaen maksujen vastaanottajana toimii Valtiokonttori ja mitä muita tehtäviä Valtiokonttorille on siirretty.

4 §

Lainojen ja saamisten ehdot

Jollei jäljempänä tässä laissa toisin säädetä, siirrettäviin lainoihin ja saamisiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, määräyksiä ja sopimusehtoja.

Tämän lain estämättä velan ehtoja voidaan lailla muuttaa sen mukaan kuin 1 §:ssä tarkoitetussa lainsäädännössä säädetään tai siten kuin se muuten on lailla mahdollista.

5 §

Valtiokonttorin hoitovastuun alkaminen

Valtiokonttorin vastuu lainan tai saamisen hoidosta alkaa sinä päivänä, jona laina tai saaminen on siirretty Valtiokonttorin tietojärjestelmään. Samasta päivästä lakkaa siirtävän viranomaisen vastuu lainan tai saamisen hoidosta.

Valtiokonttorin vastuu alkaa kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

2 luku

Valtiokonttorin tehtävät

6 §

Maksu- ja perintätehtävät

Valtiokonttori vastaa 1 §:ssä tarkoitettujen lainojen ja saamisten takaisin maksamiseen, perintään, lainakirjanpitoon ja lainavarojen tilittämiseen liittyvistä tehtävistä. Valtiokonttori huolehtii myös maksuista, jotka aiheutuvat velallisen liikaa maksamista määristä, saamisen tai lainan määrän oikaisemisesta taikka muista vastaavista seikoista.

Valtiokonttori tulouttaa 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista saamisista saadut varat maatilatalouden kehittämisrahastoon, jos laina on myönnetty tai saaminen syntynyt kehittämisrahaston varoista. Muista 1 §:ssä tarkoitetuista lainoista ja saamisista saadut varat Valtiokonttori tulouttaa valtion talousarvioon.

Valtiokonttorin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja viranomaisesta, joka vastaa tuloutetuista varoista, säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Pakkoperintä

Valtiokonttorin tulee huolehtia siitä, että lainaa tai saamista koskeva maksu toimitetaan ulosotosta vastaavalle viranomaiselle ulosottotoimin perittäväksi, jos velallinen ei kohtuullisessa ajassa huomautuksen jälkeen maksa velottua korkoa tai lyhennystä.

Valtiokonttori huolehtii pakkohuutokaupan hakemisesta pyydettyään tarvittaessa 1 §:ssä tarkoitetusta lainasta tai saamisesta ensin työvoima- ja elinkeinokeskuksen lausunnon. Pakkohuutokauppaa haettaessa Valtiokonttorin tulee selvittää, onko sillä perittävänä muita 1 §:ssä tarkoitettuja lainojen tai saamisten erääntyneitä maksuja samalta velalliselta tai onko pakkohuutokaupan kohteena oleva kiinteistö vakuutena muista 1 §:ssä tarkoitetuista lainoista tai saamisista taikka sellaisessa toimituksessa mukana, jota koskeva rahoituspäätös on jo tehty. Valtiokonttorin on huolehdittava valtion edun valvonnasta myös silloin, kun joku muu hakee sellaisen kiinteistön pakkohuutokauppaa, joka on myös 1 §:ssä tarkoitetun lainan tai saamisen vakuutena. Valtiokonttorin on huolehdittava, että pakkohuutokappaan osallistuu tarvittaessa joko Valtiokonttorin edustaja tai muu virkamies valtion edun valvojana. Jollei Valtiokonttorin edustaja ole läsnä pakkohuutokaupassa, ensisijainen velvollisuus olla läsnä on työvoima- ja elinkeinokeskuksen edustajalla. Valtiokonttorin on myös selvitettävä yhdessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa, onko valtion saamisen turvaamiseksi tarkoituksenmukaista ostaa kiinteistö pakkohuutokaupassa valtiolle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa säätää määräajasta, jossa erääntyneen saamisen ulosottoa on pyydettävä. Sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään, Valtiokonttori saa hakea lainan tai saamisen vakuutena olevan kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppaa vain, jos erääntynyt saaminen tai laina ylittää vähimmäismäärän, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Seuranta ja valvonta

Sen lisäksi, mitä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 d §:n 1 momentissa säädetään, Valtiokonttorin tulee toimittaa säännöllisesti maa- ja metsätalousministeriölle ja Maaseutuvirastolle sekä lainoja ja saamisia koskevasta tukijärjestelmästä vastaavalle viranomaiselle tietoja hoitamistaan lainoista ja saamisista näiden säännöllistä seurantaa varten siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.

Valtiokonttori on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan tukijärjestelmästä vastaavalle viranomaiselle ja Maaseutuvirastolle tiedot, jotka ovat tarpeellisia lainan tai saamisen ja siihen sisältyvän tuen käyttöä valvottaessa tai muussa toimivaltaansa kuuluvassa Valtiokonttorin hoidettavaksi siirrettyä lainaa tai saamista koskevassa tehtävässä.

Valtiokonttorin on siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, toimitettava tiedot 1 §:n 1 kohdan i, j ja l alakohdassa tarkoitetuista myyntihintasaamisista asianomaiselle metsäkeskukselle ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle valtion edun valvomiseksi myytäessä puuta myyntihintasaamisen rasittamalta tilalta.

Valtiokonttorin tai sen palvelukeskuksen on annettava 1—3 momentissa tarkoitetut tiedot korvauksetta.

9 §

Valtiokonttorin oikeus saada tietoja

Valtiokonttorilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada sille tällä lailla säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät velallisia koskevat tiedot tukiviranomaisilta.

10 §

Tietojen yhdistäminen

Valtiokonttorilla ja 8 §:ssä mainituilla viranomaisilla on oikeus yhdistää 8 ja 9 §:n nojalla saamiaan tietoja keskenään sekä hallussaan jo oleviin tietoihin.

Yhdistettyjä tietoja ei saa luovuttaa edelleen ellei kyse ole tietojen luovuttamisesta 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tai viranomaiselle, jolla lain nojalla on oikeus saada yhdistämällä muodostettu tieto.

11 §

Tietojen luovuttaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella, maanmittaustoimistolla, metsäkeskuksella, Maaseutuvirastolla, Maanmittauslaitoksella ja maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada Valtiokonttorilta tietoja niistä 1 §:ssä tarkoitetuista lainoista ja saamisista, joista se vastaa tai jotka kuuluvat sen valvottavana olevaan tukijärjestelmään. Sama oikeus on maa- ja metsätalousministeriöllä sekä sillä viranomaisella, joka vastaa maatilatalouden kehittämisrahaston kirjanpidosta. Valtiokonttori voi luovuttaa tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.

12 §

Lainajärjestelmien muutokset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, miten varmistetaan Valtiokonttorin edellytykset hoitaa sille tämän lain nojalla siirrettyjä lainoja ja saamisia, jos niiden ehtoja taikka lainajärjestelmää tai sen hoitomenettelyä muutetaan.

3 luku

Muutokset laina-aikaisessa toimivallassa

13 §

Maksuhelpotukset

Yhden tai useamman lyhennys- tai korkoerän maksuhelpotuksista päättää Valtiokonttori, jos maksuhelpotusta haetaan 1 §:n 2 kohdan a tai c—e alakohdassa taikka 3 kohdassa tarkoitetun saamisen tai lainan lyhennykselle tai korolle. Edellä 1 §:n 1 kohdassa tai 1 §:n 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun saamisen ja lainan lyhennys- ja korkoerän maksuhelpotuksesta päättää työvoima- ja elinkeinokeskus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää toimivaltaisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksesta.

Viranomaisen, joka aikoo myöntää maksuhelpotusta 1 momentin nojalla, on hyvissä ajoin selvitettävä Valtiokonttorilta erääntyvän lyhennyksen ja koron määrä sekä velallisen aikaisemmin saamat maksuhelpotukset.

Menettelystä maksuhelpotuksia myönnettäessä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös kerralla myönnettävän maksuhelpotuksen määrästä ja tavasta, jos maksuhelpotuksen myöntäminen on mahdollista sen lain tai sen asetuksen mukaan, jonka perusteella laina on myönnetty tai saaminen syntynyt, mutta maksuhelpotuksen määrästä ja edellytyksistä ei säädetä, eikä siitä ole ehtoa siinä päätöksessä, velkakirjassa tai kauppakirjassa, johon saaminen tai laina perustuu.

14 §

Lainojen ja saamisten siirrot

Jos sen kiinteistön omistaja vaihtuu, jonka omistaminen on ollut lainan tai saamisen syntymisen perusteena, lainan tai saamisen siirtäminen uuden omistajan vastattavaksi taikka lainan tai saamisen velkavastuusta vapauttaminen voidaan hyväksyä siten kuin laissa tai sen nojalla säädetään tai on määrätty, päätöksellä, jonka tekee:

1) Valtiokonttori, jos kysymys on sellaisesta 1 §:n 2 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetusta lainasta tai saamisesta, jonka takaisinmaksu on alkanut ja joka on tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään tai 3 kohdassa tarkoitetusta lainasta tai saamisesta, josta on tehty takaisinmaksupäätös ja joka on tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään;

2) maanmittaustoimisto, jos kysymys on 1 §:n 2 kohdan d tai e alakohdassa tarkoitetusta lainasta taikka sellaisesta 1 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta lainasta tai saamisesta, josta ei ole tehty takaisinmaksupäätöstä tai jota ei ole vielä tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään;

3) metsäkeskus, jos kysymys on sellaisesta 1 §:n 2 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetusta lainasta, jonka takaisinmaksu ei ole alkanut tai jota ei ole vielä tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään;

4) työvoima- ja elinkeinokeskus, jos kysymys on muusta 1 §:ssä tarkoitetusta saamisesta tai lainasta.

Laina tai saaminen voidaan siirtää uuden omistajan vastattavaksi vain, jos velasta vastuussa oleva ja uusi omistaja tai velasta vastuussa olevat ovat kirjallisesti sopineet velkavastuun siirtymisestä uudelle omistajalle tai velallisen vapauttamisesta velkavastuusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velkavastuun siirtämisestä tai velkavastuusta vapauttamisesta ei vaikuta velan vakuuteen eikä toimivaltaan päättää velan vakuudesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää menettelystä lainojen ja saamisten siirtämisessä.

15 §

Saneerausmenettelyt

Suostumuksen yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitettuun menettelyyn tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitettuun menettelyyn taikka niitä vastaavaan vapaaehtoiseen laissa säädettyyn menettelyyn antaa Valtiokonttori tai, jos menettely koskee 1 §:n 1 kohdassa tai 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lainaa tai saamista, työvoima- ja elinkeinokeskus. Jos suostumuksen antaminen kuuluu työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Valtiokonttorin on annettava sille lausunto, jonka tulee sisältää asian käsittelyyn tarvittavat tiedot lainasta tai saamisesta.

16 §

Lainojen ja saamisten vakuuksia koskevat ilmoitukset

Lainojen ja saamisten hoitovastuun siirtäminen Valtiokonttorille ei vaikuta lainoista tehtyihin panttivastuuilmoituksiin, eikä siirto muutoinkaan vaikuta lainojen vakuuksiin. Toimituksista, joista lähetään ilmoitus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää varten ennen kuin toimituksessa syntyvä laina tai saaminen on tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään, on toimitettava päätösjäljennös Valtiokonttorille.

Valtiokonttorin on ilmoitettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää varten rekisteriviranomaiselle 1 §:n 1 kohdan e tai o alakohdassa taikka 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun saamisen tai lainan loppuun maksamisesta.

Muun 1 §:ssä tarkoitetun saamisen tai lainan loppuun maksamisesta Valtiokonttorin on toimitettava kirjallisesti tieto sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella oleva kiinteistö on saamisen tai lainan panttina. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää varten kiinteistön vapautumisesta panttivastuusta ja toimitettava kuitti velalliselle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin menettelystä ilmoitettaessa panttivastuusta vapauttamisesta.

17 §

Muu vakuuksien hoito

Suostumuksen 1 §:n 1 kohdan a—d, f—n tai p alakohdassa tarkoitetun lainan tai saamisen vakuusjärjestelyihin ja panttivastuusta vapauttamiseen antaa työvoima- ja elinkeinokeskus noudattaen, mitä laissa tai lain nojalla vakuusjärjestelyn edellytyksistä säädetään.

18 §

Irtisanominen

Sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään lainan tai saamisen irtisanomisesta tai takaisinperinnästä osaksi tai kokonaan, päättää lainan tai saamisen irtisanomisesta ja takaisinperinnästä Valtiokonttori, jos irtisanominen perustuu lyhennyksen tai koron maksun viivästymiseen siten kuin muualla laissa tai lain nojalla säädetään tai kauppa- tai velkakirjan ehdoissa on sovittu irtisanomisesta maksuviivästyksen johdosta.

Ennen 1 §:n 1 kohdassa tai 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lainan tai myyntihintasaamisen irtisanomista Valtiokonttorin on tarvittaessa pyydettävä lausunto työvoima- ja elinkeinokeskukselta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin menettelystä lainaa tai saamista irtisanottaessa.

4 luku

Erinäiset säännökset

19 §

Lainan ja saamisen korko

Lainoista ja saamisista, joista tämän lain voimaan tullessa on maksettava suurempaa korkoa kuin Euroopan yhteisön komission valtiontukien myöntämistä varten vahvistamaa viite- ja diskonttokorkoa, on maksettava viimeksi mainitun koron suuruista korkoa seuraavasta eräpäivästä sen jälkeen, kun laina on siirretty Valtiokonttorin vastuulle, jos korko mainittuna ajankohtana edelleen on korkeampi kuin edellä tarkoitettu viite- ja diskonttokorko.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske korkoa, jota peritään velalliselta velan ehtojen vastaisen toimenpiteen johdosta.

Velalliselle on ilmoitettava koron muuttumisesta.

20 §

Viivästyskorko

Lainoista ja saamisista, joista tämän lain voimaan tullessa on maksettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua korkoa suurempaa viivästyskorkoa, on lain tultua voimaan maksettava mainitun lainkohdan mukaista viivästyskorkoa seuraavasta eräpäivästä sen jälkeen, kun laina on siirretty Valtiokonttorin vastuulle.

Viivästyneestä maksusta saa 1 momentissa säädetyn estämättä periä edelleen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 29 b §:n 3 momentissa tarkoitettua viivästysmaksua viivästyskoron sijasta.

21 §

Nopeutettu takaisinmaksu

Jos lainan tai saamisen viimeinen erä tai viimeiset erät on maksettava takaisin tavanomaisia lyhennyksiä suuremmissa erissä ja näiden lyhennysten määrä poikkeaa siitä, mitä eräiden saamisten perimisestä kertakaikkiaan annetussa laissa (682/1966) säädetään, voidaan lainan jäljellä oleva määrä periä mainitun lain mukaisesti takaisin, jollei velallinen tiedusteltaessa ilmoita vastustavansa sitä.

Valtiokonttorin suostumuksin lainan saa maksaa takaisin suuremmissa erissä tai lyhyemmässä ajassa kuin lainan myöntämisen tai saamisen syntymisen perusteena olevassa laissa tai sen nojalla säädetään.

Jos velallinen maksaa lainan tai saamisen lyhennyksen ennen eräpäivää eikä kysymys ole lainan tai saamisen viimeisen erän maksamisesta, on lainan tai saamisen korko maksettava kuitenkin eräpäivään asti. Edellä 1 §:n 2 kohdan e alakohdassa tai 3 kohdassa tarkoitetun lainan tai saamisen korko voidaan kuitenkin maksaa vain maksupäivään asti.

22 §

Asiakirjojen siirto

Siirtävien viranomaisten on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorille siirretään kaikki ne asiakirjat, jotka lainojen ja saamisten hoitamiseksi ovat välttämättömiä. Jos siirtävä viranomainen käyttää samoja asiakirjoja sille jääviin lainaa tai saamista koskeviin tehtäviin, Valtiokonttorille on siirrettävä alkuperäisten asiakirjojen jäljennökset. Jos Valtiokonttori kuitenkin tarvitsee alkuperäistä asiakirjaa tällä lailla sille siirretyn tehtävän hoitamiseen, alkuperäinen asiakirja on siirrettävä Valtiokonttorille.

Valtiokonttorin säilytettäväksi siirrettyjen alkuperäisten asiakirjojen säilytysaikaan sovelletaan, mitä vastaavista maa- ja metsätaloushallinnon viranomaisen asiakirjoista säädetään.

23 §

Lainan hoidon maksullisuus

Valtiokonttorin omasta aloitteestaan tuottamasta 1 §:ssä tarkoitetun lainan tai valtion saatavan hoidon suoritteesta voidaan periä velalliselta enintään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu. Maksun tarkka määrä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Maksuun sovelletaan muutoin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään julkisoikeudellisesta suoritteesta.

Valtiokonttorin omasta aloitteestaan tuottamat lainan tai valtion saatavan hoidon suoritteet ovat velalliselle 1 momentista säädetystä poiketen maksuttomia, jos velka perustuu:

1) pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annettuun lakiin;

2) maankäyttölakiin;

3) porotilalakiin;

4) kolttien maanjärjestelylakiin;

5) maatilalakiin;

6) luontaiselinkeinolakiin;

7) kolttalakiin (611/1984);

6) porotalouslakiin;

7) maaseutuelinkeinolakiin; tai

8) kolttalakiin (253/1995).

Valtiokonttorin tässä laissa tarkoitettujen lainojen hoidossa velallisen pyynnöstä tuottamien suoritteiden maksullisuus määräytyy siten kuin viranomaisten suoritteiden maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa.

24 §

Sopimukset

Siirtävien viranomaisten on huolehdittava, että siirrettävien lainojen ja saamisten tietojen käsittelyä koskevat sopimukset ulkopuolisten kanssa lakkaavat siitä päivästä, jona vastuu lainojen ja saamisten hoidosta siirtyy Valtiokonttorille.

25 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun Valtiokonttorin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lainan tai saamisen hoidosta perittävää maksua koskevaan riita-asiaan sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 69 ja 70 §:ssä säädetään.

26 §

Henkilöstön siirto

Edellä 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja lainoja ja saamisia maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa hoitavaa virkasuhteista henkilöstöä virkoineen voidaan siirtää 1 päivästä toukokuuta 2007 Valtiokonttorin virkoihin tai tehtäviin valtioneuvoston päätöksellä. Viran siirtäminen tai viran nimen muuttaminen ei edellytä virkamiehen suostumusta, ellei virkaa siirretä toiselle työssäkäyntialueelle. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä aiempaan palvelusuhteeseensa liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa.

27 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . Tämän lain 19 ja 20 § tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Sen estämättä, mitä tämän pykälän 2 momentissa ja 5 §:n 2 momentissa säädetään, Valtiokonttorin tehtäväksi voidaan siirtää 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen lainojen ja saamisten maksu- ja perintätehtäviä 1 päivästä toukokuuta 2007, ennen kuin vastuu niiden hoidosta siirretään Valtiokonttorille. Näitä lainoja ja saamisia koskeviin asioihin tätä lakia noudatetaan soveltuvin osin 1 päivästä toukokuuta 2007 31 päivään joulukuuta 2007.

Valtiokonttorin toimiessa perintäviranomaisena 1 päivästä toukokuuta 2007 vastaa tämän lain voimaan tullessa lainan tai saamisen hoidosta vastuussa ollut viranomainen edelleen niistä velallisille aiheutuneista menetyksistä ja kustannuksista, jotka johtuvat viranomaisen virheellisestä toimesta ja joiden seurauksena tietojärjestelmässä ollut tieto lainasta ja sen ehdoista on ollut virheellinen. Jos menetys tai kustannus johtuu maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen käyttämän tietojärjestelmän virheellisestä toiminnasta, vastaa velalliselle aiheutuneista menetyksistä ja kustannuksista kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

Tämän lain 19 §:ssä tarkoitettua korkoa voidaan periä 1 päivästä tammikuuta 2008.

Tämän lain 20 §:ssä tarkoitettua viivästyskorkoa peritään sellaisille saamisille, joista tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan tulee maksun viivästyessä periä viivästyskorkoa.

Lainan tai saamisen maksuhelpotusta taikka siirtämistä toisen vastattavaksi tai vastuusta vapauttamista, velkajärjestelyn hakemista ja myyntihintasaamisen irtisanomista koskevaan tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä 2 momentin estämättä viranomainen, jolla on toimivalta päättää 7 momentissa tarkoitetusta asiasta vuonna 2007, voi päättää asiasta vuonna 2008 niin kauan, kunnes asianomainen laina tai saaminen on siirretty Valtiokonttorin tietojärjestelmään. Hakemus, joka on saapunut viranomaiselle siirron jälkeen, on toimitettava Valtiokonttorin ratkaistavaksi tai käsiteltäväksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annettuun lakiin (23/1938) uusi 11 b § seuraavasti:

11 b §

Sen estämättä, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai on määrätty taikka siinä laissa tai sen nojalla säädetään, jota soveltaen valtio on tämän lain nojalla myynyt maata, sovelletaan valtion myyntihintasaamisiin kauppakirjan ehdoista poiketen, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa ( / ) säädetään. Mainittua lakia sovelletaan myös kauppoihin, joilla valtio myy maata tämän lain nojalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä     kuuta 20    .

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tätä lakia sovelletaan kuitenkin eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 27 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuihin asioihin jo 1 päivästä toukokuuta 2007 noudattaen, mitä mainitun lain 23 §:ssä säädetään. Tätä lakia ei sovelleta myyntihintasaamista koskevaan asiaan, joka on vireillä 31 päivänä joulukuuta 2007.

_______________

Laki

maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (657/1966) 3 §:n 2 momentti ja 3 b §, sellaisina kuin ne ovat laissa 330/1999, sekä

lisätään lakiin uusi 3 c §, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rahaston varoja voidaan käyttää 1 momentissa säädettyihin tarkoituksiin tarpeellisten maa- ja vesialueiden ostamiseen tai vaihtamiseen. Maa- ja vesialueita voidaan ostaa, vaihtaa ja luovuttaa käypää hintaa vastaan siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Valtio voi myydä maata velaksi enintään vuoden maksuajalla. Velaksi annettavalle kauppahinnalle tai sen osalle on hankittava vakuus. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin myynnissä noudatettavasta menettelystä, valtion myyntihintasaamisen takaisinmaksamisesta ja myyntihintasaamisen perimisestä. Hankittua omaisuutta voidaan käyttää myös muihin kuin tämän lain tarkoituksiin, milloin se sanotuin tavoin käytettynä on selvästi tarkoituksenmukaisempaa. Tällöin noudatetaan, mitä oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa (973/2002) säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö tai työvoima- ja elinkeinokeskus voi kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) tarkoitettujen toimitusmiesten esityksestä myös siirtää hallinnassaan olevaa omaisuutta käytettäväksi uusjaossa toimitusmiesten esittämällä tavalla tämän lain mukaan maansaantiin oikeutettujen tilojen koon suurentamiseksi ja jakoalueen tilussijoituksen parantamiseksi. Rahaston varoja voidaan käyttää myös muihin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin sen mukaan kuin siitä erikseen lailla säädetään. Valtion talousarviossa varoja voidaan osoittaa myös muihin maatilatalouden kehittämistarkoituksiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 b §

Sen estämättä, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai on määrätty, valtion myyntihintasaamisiin, jotka ovat syntyneet tämän lain nojalla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, sovelletaan kauppakirjan ehdoista poiketen, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa ( / ) säädetään. Mainitun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2007.

3 c §

Valtio on vapaa suorittamasta kunnallis- ja kirkollisveroa tämän lain mukaan hankitun tilan tai alueen tuloista siltä kalenterivuodelta, jona omaisuus on tullut maa- ja metsätalousministeriön hallintaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä       kuuta 20    .

Tämän lain 3 §:n 2 momenttia sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2008.

_______________

Laki

kolttalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 38 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 68 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 38 §:n otsikko laissa 1289/1996 ja 68 §:n 1 momentti laissa 243/2002 sekä

lisätään 38 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1289/1996, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 41 a §, seuraavasti:

7 luku

Saamisten takaisinperiminen

38 §

Myyntihintasaamisen ja lainojen irtisanominen

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi 36 ja 37 §:ssä säädetyn lisäksi valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävin perustein määrätä tämän lain mukaisen valtion myyntihintasaamisen ja valtionlainan maksettavaksi takaisin osaksi tai kokonaan yhdessä tai useammassa erässä, jos velallinen on valtiolta maata ostaessaan tai lainaa hakiessaan antanut olennaisessa kohdin erehdyttäviä tietoja tai menetellyt muutoin vilpillisesti, luovuttanut kiinteistön osaksi tai kokonaan tai jättänyt noudattamatta 61 §:ssä tarkoitettua suunnitelmaa taikka jos tila on joutunut ulosottotoimin myytäväksi. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävin perustein määrätä myyntihintasaamisen ja lainan heti takaisin maksettavaksi myös silloin, kun velallinen ei ole noudattanut kauppa- tai velkakirjassa asetettuja muita ehtoja. Jos valtionlainan tai myyntihintasaamisen irtisanomisen perusteena kuitenkin on lyhennyksen tai koron maksun viivästyminen, valtionlainan takaisinperimisestä ja myyntihintasaamisen irtisanomisesta päättää Valtiokonttori.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin menettelystä lainaa tai saamista irtisanottaessa.

41 a §

Poikkeaminen lainan hoitoa koskevista säännöksistä

Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 tämän lain nojalla syntyneeseen myyntihintasaamiseen sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin   hoidettavaksi   annetussa laissa (   /   ) säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä toukokuuta 2007.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa menettelytapoja koskevia 1 momentissa tarkoitetun lain 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta lainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä.

68 §

Eräät aikaisemman lainsäädännön mukaiset toimenpiteet ja oikeussuhteet

Eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain (273/1955), kolttien maanjärjestelylain (593/1969) ja kumotun kolttalain mukaisen valtion ja luottolaitoksen saamisen takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä muihin ehtoihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja niiden mukaisia sopimusehtoja. Tämän lain voimaantulon jälkeen syntyvän, kumotun kolttalain mukaisen saamisen takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä muihin ehtoihin sovelletaan niin ikään kumotun kolttalain säännöksiä. Sen estämättä, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai on määrätty taikka kauppakirjan ehdoissa on sovittu, edellä mainittujen lakien mukaisiin valtion myyntihintasaamisiin sovelletaan kuitenkin, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tämän lain 41 a §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tätä lakia ei sovelleta tämän lain tai 68 §:n 1 momentissa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen valtion myyntihintasaamisen tai lainan irtisanomista tai velkajärjestelyä koskevaan asiaan, joka on vireillä 31 päivänä joulukuuta 2007.

_______________

Laki

peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta 24 päivänä lokakuuta 1997 annetun lain (947/1997) 18 §:n 5 momentti, 23 § ja 29 §:n 3 momentti seuraavasti:

18 §

Avustuksen takaisinperiminen ja lainan irtisanominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tässä pykälässä tarkoitetun avustuksen takaisinperintä- tai lainan irtisanomispäätöksen tekee työvoima- ja elinkeinokeskus. Edellä 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa lainan irtisanomisesta päättää kuitenkin Valtiokonttori.

23 §

Täytäntöönpanoviranomaiset

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat maa- ja metsätalousministeriö, työvoima- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset ja Valtiokonttori sen mukaan kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään.

29 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 2 momentissa mainittua lakia ja momentissa mainittuja pykäliä sovelletaan sellaisiin niissä tarkoitettuihin hankkeisiin, joiden rahoituspäätös on tehty ennen tämän lain voimaantuloa. Tarvittavat varat voidaan kuitenkin osoittaa maatilatalouden kehittämisrahastosta. Lainat ja avustukset, jotka on myönnetty 2 momentissa mainittujen pykälien nojalla, perii takaisin Valtiokonttori siten kuin eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa ( / ) säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä       kuuta 20    .

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tätä lakia sovelletaan myös niihin peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain (947/1997) mukaisiin lainoihin, jotka on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa. Tässä laissa tarkoitettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin 29 §:n 3 momentissa mainitun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tätä lakia ei sovelleta lainan irtisanomista koskevaan 30 päivänä huhtikuuta 2007 vireillä olevaan asiaan.

_______________

Laki

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 71 §:n 5 momentti ja 72 § sekä

lisätään lakiin uusi 68 a § seuraavasti:

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

68 a §

Poikkeaminen lainan hoitoa koskevista säännöksistä

Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 syntyneeseen myyntihintasaamiseen sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa ( / ) säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin menettelytavoista lainaa hoidettaessa.

71 §

Aikaisemman lainsäädännön soveltaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siltä osin kuin eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa säädetään valtion myyntihintasaamisista 3 ja 4 momentista poiketen, noudatetaan, mitä mainitun lain 2—4 ja 7—19 §:ssä säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa menettelytapoja koskevia 1—4 momentissa tarkoitetusta lainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 §

Aikaisemman lainsäädännön mukaiset maksuhelpotukset ja velkajärjestelyt

Porotilalain, porotalouslain ja luontaiselinkeinolain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja lainojen maksuhelpotukset ja velkajärjestelyt myönnetään ja käsitellään tämän lain 5, 6 ja 11 luvussa säädetyn mukaisesti. Valtion avustusten, myyntihintasaamisten ja valtionlainojen sekä korkotukilainojen irtisanominen ja takaisinperiminen toteutetaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Valtion myyntihintasaamisen irtisanomiseen sovelletaan kuitenkin lisäksi, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 18 §:ssä säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä       kuuta 20    .

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tämän lain 71 §:n 5 momentissa mainitun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan tässä laissa tarkoitettuihin saamisiin kuitenkin jo 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tätä lakia ei sovelleta myyntihintasaamista koskevan velkajärjestelyn hakemista eikä myyntihintasaamisen irtisanomista koskevaan 31 päivänä joulukuuta 2007 vireillä olevaan asiaan.

_______________

Laki

maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettuun maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin (329/1999) uusi 74 a § seuraavasti:

74 a §

Valtion myyntihintasaamisten hoitamista koskeva poikkeus

Sen estämättä, mitä 69, 72, 74 ja 75 §:ssä valtion myyntihintasaamisista säädetään, sovelletaan niihin, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa ( / ) säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä       kuuta 20    .

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tämän lain 74 a §:ssä tarkoitetun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin tässä laissa tarkoitettuihin myyntihintasaamisiin jo 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tätä lakia ei sovelleta myyntihintasaamista koskevan velkajärjestelyn hakemista eikä myyntihintasaamisen irtisanomista koskevaan 31 päivänä joulukuuta 2007 vireillä olevaan asiaan.

_______________

Laki

kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annettuun lakiin (1094/1996) uusi 13 a § ja 38 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1286/1997 ja 718/1999, uusi 5 momentti seuraavasti:

13 a §

Lainan perintä

Lainan perintää hoitavana viranomaisena toimii Valtiokonttori siten kuin eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa ( / ) säädetään.

38 §

Siirtymäsäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Metsänparannuslain nojalla myönnetyn lainan perintää hoitavana viranomaisena toimii Valtiokonttori siten kuin eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20  .    

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta lainan maksuhelpotusta tai siirtämistä toisen vastattavaksi, velkavastuusta vapauttamista eikä velkajärjestelyn hakemista sekä myyntihintasaamisen irtisanomista koskevaan 31 päivänä joulukuuta 2007 vireillä olevaan asiaan.

_______________

Laki

uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/1981) 10 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 450/1990, seuraavasti:

10 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun takaisin perittävät kustannukset korkoineen on täysin maksettu, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävään ilmoitukseen sovelletaan, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain ( / ) 16 §:n 2 momentissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20    .

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta asiaan, joka on vireillä 31 päivänä joulukuuta 2007.

_______________

Laki

vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa 9 päivänä maaliskuuta 1962 annettu laki (218/1962) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20    .

Tämän lain voimaan tullessa tällä lailla kumotun lain nojalla vireillä olevat asiat käsitellään loppuun kumotun lain mukaisesti. Jos ennakkomaksu tai lainat on täysin maksettu takaisin tai jos vuokramies on menettänyt oikeutensa sen nostamiseen tai jos lääninhallitus on muuttanut sen määrää, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävään ilmoitukseen sovelletaan kuitenkin, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain ( / ) 16 §:n 2 momentissa säädetään.

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006