EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2014 vp

EV 192/2014 vp - HE 128/2014 vp HE 234/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 128/2014 vp) ja esityksensä edellä mainitun esityksen täydentämisestä (HE 234/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (VaVM 30/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 14 a § ja liite, sellaisina kuin ne ovat laissa 1131/2013, seuraavasti:

14 a §

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalennusta ei myönnetä yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Liite

VEROTAULUKKO

Tuote

Tuoteryhmä

Energiasisältövero

Hiilidioksidi-vero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Moottoribensiini snt/l

10

51,20 16,25 0,68 68,13
Pienmoottoribensiini snt/l

11

31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanoli snt/l

20

33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanoli R snt/l

21

33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanoli T snt/l

22

33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE snt/l

23

41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R snt/l

24

41,60 11,75 0,68 54,03
MTBE T snt/l

25

41,60 10,30 0,68 52,58
TAME snt/l

26

44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R snt/l

27

44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T snt/l

28

44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE snt/l

29

43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R snt/l

30

43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T snt/l

31

43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE snt/l

32

46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R snt/l

33

46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T snt/l

34

46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensiini snt/l

38

51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensiini R snt/l

39

51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensiini T snt/l

40

51,20 0,00 0,68 51,88
Etanolidiesel snt/l

47

14,53 10,90 0,35 25,78
Etanolidiesel R snt/l

48

14,53 5,99 0,35 20,87
Etanolidiesel T snt/l

49

14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselöljy snt/l

50

31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselöljy para snt/l

51

24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy snt/l

52

29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselöljy R snt/l

53

29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselöljy T snt/l

54

29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselöljy P snt/l

55

24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy P R snt/l

56

24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselöljy P T snt/l

57

24,89 0,00 0,35 25,24
Kevyt polttoöljy snt/l

60

9,30 11,74 0,35 21,39
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l

61

6,65 11,74 0,35 18,74
Biopolttoöljy snt/l

62

6,65 11,74 0,35 18,74
Biopolttoöljy R snt/l

63

6,65 5,87 0,35 12,87
Biopolttoöljy T snt/l

64

6,65 0,00 0,35 7,00
Raskas polttoöljy snt/kg

71

7,59 14,25 0,28 22,12
Lentopetroli snt/l

81

55,68 17,99 0,35 74,02
Lentobensiini snt/l

91

50,72 16,10 0,68 67,50
Metanoli snt/l

100

25,60 8,13 0,68 34,41
Metanoli R snt/l

101

25,60 4,06 0,68 30,34
Metanoli T snt/l

102

25,60 0,00 0,68 26,28

_______________

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 6 kohta, 8 a §:n 1 momentti, 26 a § sekä liite,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 6 kohta laissa 1306/2007, 8 a §:n 1 momentti laissa 1446/2011, 26 a § laissa 1132/2013 ja liite laeissa 612/2012 ja 1132/2013, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) teollisuudella Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaa; kaivosmineraalien rikastamista, vaikka se tapahtuu pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta) kuuluvan toiminnan yhteydessä; ei kuitenkaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa saatujen metallimalmien ja mineraalien siirtämistä, murskaamista, hienontamista, jauhamista, seulomista, pesua tai muuta muokkausta rikastamista edeltävään muotoon; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan; teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 a §

Jos yrityksen tilikauden aikana teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käyttämistä, tässä laissa tarkoitetuista tuotteista, kevyestä tai raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä ja nestekaasusta maksamat tai niiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot (maksettujen valmisteverojen määrä) ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä (veronpalautus). Veronpalautuslaskelmassa käytettävän jalostusarvon on oltava nolla tai sitä suurempi luku. Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan kuitenkin vain 50 000 euron ylittävä osuus. Laskettaessa maksettujen valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huomioon hankkimaansa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn sisältyneiden tässä momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmisteverot, jos se voi esittää siitä luotettavan selvityksen. Ostolämpöön sisältyneet verot määrätään lämpöä tuottaneen laitoksen verokauden aikana lämmöntuotantoon sisältyneiden valmisteverojen keskiarvosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 a §

Edellä 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua veronalennusta ja 8 a §:ssä tarkoitettua veronpalautusta ei myönnetä yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lain 8 a §:n 1 momenttia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sen jälkeen alkaneisiin tilikausiin.

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tuote Tuoteryhmä Energia-sisältövero Hiilidioksidivero Huolto-varmuus-maksu Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1 47,10 106,14 1,18 154,42
Maakaasu, euroa/MWh 2 6,65 8,71 0,084 15,444
VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energia-vero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh
— veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
— veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 22,12 0 22,12
Polttoturve euroa/MWh 4 3,40 0 3,40

_______________

Laki

maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2—4 kohta sekä 4 ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta laissa 1403/2010 ja 4 § laissa 1133/2013, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 919/2008 ja 1403/2010, uusi 4 a kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Euroopan unionin suorilla tuilla yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III ja IV osastossa tarkoitettuja tukia;

3) luonnonhaittakorvauksella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artiklassa tarkoitettua tukea;

4) ympäristökorvauksella 3 kohdassa mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitettua tukea;

4 a) luonnonmukaisen tuotannon korvauksella 3 kohdassa mainitun asetuksen 29 artiklassa tarkoitettua tukea;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Veronpalautuksen määrä

Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn ja biopolttoöljyn energiasisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994). Sähköstä palautetaan veroa 1,55 senttiä kilowattitunnilta. Palautusta maksetaan polttoöljyn tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena.

21 §

Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Tätä lakia ei sovelleta yritykseen, joka on Euroopan komission maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014—2020 antamissa Euroopan unionin suuntaviivoissa (2014/C 204/01) tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee mainituissa suuntaviivoissa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on todettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Veronpalautukseen sovelletaan lisäksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta annettua lakia (300/2001).

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, biopolttoöljyyn sekä sähköön sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014