EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2008 vp

EV 195/2008 vp - HE 170/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 170/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 38/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 12 a ja 23 a § seuraavasti:

12 a §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Työttömyyskassan hallituksen on huolehdittava, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

23 a §

Sijoittaminen ja sijoitussuunnitelma

Työttömyyskassan varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti siten, että työttömyyskassan maksuvalmius on turvattu.

Työttömyyskassan hallituksen on laadittava työttömyyskassalle 1 momentissa tarkoitettujen varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma.

Sijoitussuunnitelman tulee olla työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä. Tarkemmat määräykset sijoitussuunnitelmasta antaa Finanssivalvonta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

​​​​